خانه / مشاوره وکیل کیفری / وکیل مزاحمت تلفنی / آیا منزلی كه در گرو بانك میباشد را میتوان بصورت صلح نامه به اسم یكی از فرزندان کنند؟

آیا منزلی كه در گرو بانك میباشد را میتوان بصورت صلح نامه به اسم یكی از فرزندان کنند؟

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌ باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه ی صلح آن نافذ نخواهد بود.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *