x
سایت وکیل / مشاوره وکیل / مشاوره وکیل اجرای احکام / از نحوه توقیف اموال در اجرا بیشتر بدانید

از نحوه توقیف اموال در اجرا بیشتر بدانید

از نحوه توقیف اموال در اجرا بیشتر بدانید

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.

پیش‌نیاز‌های لازم برای اجرای حكم از طریق توقیف اموال

پس از صدور احکام حقوقی زمانی می‌شود آن را به موقع اجرا گذاشت که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.

در چنین حالتی محکوم‌له باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود می‌تواند اموال محکوم‌له را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم‌له به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند.

خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در خصوص پیش‌نیاز‌های لازم برای اجرای حكم از طریق توقیف اموال می‌گوید: طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه یا حكم قطعی موكول به داشتن اطلاعات كافی از دارایی و اموال بدهكار است. اگر هم طلبكار نتواند مالی یا چیزی از بدهكار به اجرای دادگاه معرفی كند پس از صدور حكم قطعی و صدور اجراییه و ابلاغ آن به بدهكار و پایان یافتن زمان پرداخت دین می‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محكومیت‌های مالی درخواست توقیف شخص بدهكار را از اجرا بخواهد.

امیر صداقت، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص پیش‌نیاز‌‌های اجرای حکم از طریق توقیف اموال می‌گوید: برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال پیش از هرچیز باید آن دسته از اموالی را شناسایی کرد که از مستثنیات دین نباشد. همچنین در مورد توقیف اموال محكوم‌علیه باید شرایط آن رعایت شوند

و آن شرایط عبارت‌اند از:

۱- ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی 10 روز

۲- اینكه محكوم‌علیه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد

۳- محكوم‌علیه با محكوم‌له قراری برای اجرای حكم نگذاشته باشد

۴- محكوم‌له مالی برای استیفای محكوم‌به معرفی نكرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد

۵- محكوم‌له تقاضای توقیف اموال محكوم‌علیه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معین كرده باشد.

ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم‌علیه ممنوع می‌باشد». این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به استناد ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از:

۱- مسكن مورد نیاز محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شئون عرفی

۲- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم‌علیه

۳- اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است

۴- آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره می‌شود

۵- كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

۶- وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل وی باشد

وی ادامه می‌دهد: همچنین بر طبق ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود:

1- لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه و خانواده او لازم است

2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یك ماهه محكوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او

3- وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان

4- اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند (مانند وسایل اختصاص‌یافته برای كشاورزان)

اموال غیرقابل توقیف

اموال غیر‌قابل توقف را به چنین می شود توضیح داد. مستثنیات دین اموالی است كه برای زندگی فرد یا یك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبیلی كه بدهكار به وسیله آن درآمد خانواده خود را كسب می‌كند و به جز آن درآمد دیگری ندارد.

مستند به ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و 65 اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آ‌نها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.

اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می‌پذیرد.

توقیف اموال منقول

در خصوص تشریفات توقیف اموال منقول در مرحله اجرای

مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان‌ جا که هست، حفظ می‌شوند، مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

در خصوص رعایت تشریفات توسط مامور اجرا

داورز ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت تقاضا می‌دهد..

در خصوص توقیف اموال منقول خارج از محل سكونت یا محل كار نیز خاطرنشان می‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد، در این صورت اگر مالی را نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

آیا سامانه‌ای وجود دارد كه با ثبت اموال اشخاص اجرای حكم را ممكن كند،

محکوم‌له یا هر خواهان توقیف اموال غیر‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتی می‌تواند آن ‌را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هیچ سامانه خاصی وجود ندارد.

در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول

توقیف اموال غیر‌منقول از طریق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال است و هیچ توقیف فیزیکی وجود ندارد اما در اموال منقول توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد؛ چراکه اموال غیر‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکیت از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی احراز می‌شود اما در اموال منقول احراز مالکیت از طریق اماره ید است به عبارت دیگر متصرف را مالک می‌شناسیم.

توضیح در مورد چگونگی استفاده از اموال توقیف شده برای اجرای حكم

بعد از تنظیم صورت از اموال و ارزیابی آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و اموال از طریق مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا به فروش می‌رسد وصورت جلسه تنظیم می‌شود.

کلمات کلیدی:

  • h[vhd hp;hl
  • j
  • اموال غیر قابل توقیف
  • توقیف اموال
  • توقیف اموال منقول
  • دانستنیهای اجرای احکام/تشریفات اجرا
  • در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول
  • شرایط اجرای احکام چیست
  • شرایط اجرای حکم
  • صدور اجراییه
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *