x
سایت وکیل / مشاوره وکیل / مشاوره وکیل ثبت اسناد املاک / برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم

منظور از اعتراض به ثبت « نوعی دعوی است كه كسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری كلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی كه قانون تعیین كرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می كند .

ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاك مقرر می دارد كه « هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود … »

بنابراین با توجه به ماده ۱۶ موقوم ، هر كس كه تقاضای ثبت ملكی را از طرف متقاضی ثبت به ضرر خود بداند و در ملك مورد تقاضای ثبت برای خود حق مالكیت متصور و قائل باشد می تواند بعد از تاریخ اولین آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز نسبت به تقاضای مستدعی ثبت اعتراض نماید .

چه كسانی كه حق اعتراض دارند

با توجه به اطلاق ماده ۱۶ قانون ثبت ، هركسی كه ملك مورد تقاضای ثبت و امال خود می داند می تواند به درخواست متقاضی ثبت اعتراض كند و از این حیث محدودیتی وجود ندارد . یعنی اعتراض منحصر به فرد یا شخص خاصی نیست و هر كس كه خود را مالك عین یا منافع ملك مورد ثبت می داند می تواند به تقاضای ثبت متقاضی ثبت اعتراض كند .

مهلت اعتراض به ثبت

اعتراض به ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت كه مقرر می دارد « قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد . » موثر در مقام نمی باشد .

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت ، در مواردی كه در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و بنا به رای هیات نظارت آگهی نوبتی تجدید گردد ، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود ، معترضین حق اعتراض خواهند داشت . بر اساس ماده ۱۷ قانون ثبت ، در صورتی كه قبل از انتشار آگهی نوبتی راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضا كننده و معترض اقامه دعوی شده باشد ، معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد .

بدین ترتیب ، با توجه به نصوص قانونی ، اعتراض باید در مهلت قانونی به عمل آید، چنانچه اعتراض خارج از مهلت قانونی به عمل آمده باشد تكلیف مراجع قانونی یعنی اداره ثبت و دادگاه چیست ؟

بر اساس تبصره ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی اصلاحی ۱۳۸۰ قانون ثبت ، دادگاهها در مورد دادخواست های مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اینكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل در مدت می باشد به موضوع رسیدگی و الا قرار مقتضی صادر می نمایند .

بنابراین در صورتی كه برای دادگاه محرز شود كه اعتراض خارج از مهلت قانونی بوده با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر خواهد نمود و در غیر این صورت وارد رسیدگی ماهوی شده و اتخاذ تصمیم خواهد كرد.باید توجه داشت از آنجائیكه بر اساس مقررات ماده ۶۰ قانون و ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، معترض باید اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت تسلیم نماید بنابراین قانوناً مرجع اظهار نظر در خصوص اینكه اعتراض داخل در مهلت و خارج از مهلت قانونی بوده با اداره ثبت است و دادگاه باید اینكه اعتراض در موعد بوده یا خیر را از اداره ثبت استعلام نموده و آنگاه با توجه به نظر اداره ثبت اتخاذ تصمیم نماید و قانوناً خود حق ندارد در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نماید .

بر اساس ماده ۹۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هائی كه خارج از مدت داده می شود ، نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تكلیف قطعی آن معین گردد.

بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت ، اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل (در حال حاضر رئیس دادگاه عمومی محل ) می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده و رای دهد . رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .

لازم به ذكر است كه براساس قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی كه فاقد سابقه بوده و یا اعتراضی آنها در مراجع قضایی از بین رفته است ، از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی كه به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاك به مرجع قضایی ذی ربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد ، معترضین یا قائم مقام قانونی آنان می توانند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقدیم و گواهی لازم را در این خصوص اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم دارند اگر دراین مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد .

کلمات کلیدی:

  • hujvhq fi efj
  • اعتراض به ثبت
  • برای اعتراض به ثبت چه باید کرد
  • بررسی راههای اعتراض به ثبت ملک
  • دانستنیهای اعتراض به ثبت ملک
  • دانستنیهای ثبت اسناد
  • مهلت اعتراض به ثبت ملک
  • نحوه اعتراض به ثبت ملک
  • نمونه درخواست اعتراض به ثبت ملم
  • چه کسانی حق اعتراض دارند
< قبلیبعدی >