خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع قرارداد / برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

بسمه تعالی

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

۱)مشخصات طرفین:کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت…………………..فرزند………………..شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………………..به نشانی:……………………………………………….

وکارگر آقای /خانم……………….فرزند………………….متولد………………..شماره شناسنامه…………… شماره ملی……………….میزان تحصیلات……………….نوع ومیزان مهارت…………………………….

به نشانی:……………………………………………………………………………….منعقد می گردد.

۲)نوع قرارداد: دائم /موقت /کارمعین

۳)نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:………………………………

۴)محل انجام کار:…

۵)تاریخ انعقاد قرارداد:…

۶)مدت قرارداد:…

۷)ساعات کار:…

میزان ساعات کار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد.ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸)حق السعی:

الف:مزد ثابت/مبنروزانه/ساعتی………………………..ریال(حقوق ماهیانه……………………………..ریال)

ب:پاداش افزایش تولید یا بهره وری…………………………….ریال که طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.

ج:سایر مزایا:…

۹)حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره…………………..نزد بانک………………شعبه…………………توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

۱۰)بیمه:به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.

۱۱)عیدی وپاداش سالانه:به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار-مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی-به ازای یکسال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران)به عنوان عیدی وپاداش

سالانه به کارگر پرداخت می شود.برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲)حق سنوات ومزایای پایان کار:به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه ۲۵/۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کار کرد پرداخت می شود.

۱۳)شرایط فسخ قرارداد:این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.فسخ قرارداد………….روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

۱۴)سایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی کمک هزینه مسکن کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قراردا اعمال خواهد شد.

۱۵)این قراردا در چهر نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری(در صورت وجود)ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضاء کارفرما محل امضاء کارگر

این مطلب رو هم چک کنید

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید :مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *