x

جریان دادرسی جلب ثالث

جریان دادرسی جلب ثالث

جریان دادرسی پس از تكمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی كه جلب می­گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ كافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید.

چنان­چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حكم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حكم صادر می‌نماید. در این حكم ممكن است دو محكوم­علیه و دو محكوم­له وجود داشته باشد. بدین معنی كه خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محكوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محكوم گردد. و ممكن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محكوم شوند. این احتمال هم وجود دارد كه هر یك از خواهان یا خوانده اصلی محكوم شده و شخص ثالث محكوم نشود. در صورتی که ثالث محكوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی كه به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

کلمات کلیدی:

  • [gf ehge
  • انگیزه جلب ثالث
  • جریان دادرسی جلب ثالث
  • جلب ثالث
  • جلب ثالث چطور رسیدگی می شود
  • دعوای جلب ثالث
  • راههای جلب ثالث
  • روند رسیدگی جلب ثالث
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *