خانه / مشاوره وکیل ملکی / وکیل حق کسب پیشه و تجارت / در صورت تغییر در صنف آیا حق کسب و پیشه از بین خواهد رفت؟

در صورت تغییر در صنف آیا حق کسب و پیشه از بین خواهد رفت؟

بعد از تعیین حق کسب و پیشه توسط کارشناس دادگستری در صورت تغییر صنف نصف حق کسب و پیشه به شما تعلق خواهد گرفت…نمونه رایی را برای شما بیان میکنم.

در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها …….. به طرفیت خوانده / خواندگان…..به خواسته صدور حکم تخلیه ….. باب منزل / مغازه جزء پلاک ثبتی به شماره …… فرعی … از اصلی …. واقع در بخش …. شهرستان …. به علت انتقال به غیر و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی شماره …. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ….. شهرستان …. با احتساب خسارت دادرسی ، اولاً در مورد دعوی خواهان دائر به تخلیه عین مستاجره مذکور به علت انتقال به غیر نظر به اینکه مالکیت خواهان ها و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به دلالت فتوکپی سند مالکیت پلاک شماره …. بخش ….. و سند رسمی شماره ….. صادره از دفتر اسناد رسمی شماره …. محرز می باشد و با عنایت به اینکه طیب سند اجاره مزبور حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و مالک راضی به انتقال به غیر نبوده مستاجر متوفی در زمان حیاتش مورد اجاره را به غیر انتقال داده است و با صدور حکم تخلیه به متصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) را دارد ، دادگاه به منظور تعیین حق کسب و پیشه موضوع را به کارشناس ارجاع کرده و کارشناس منتخب نیز به موجب نظریه اجباری که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده ، میزان حق کسب و پیشه برای …. باب مغازه فوق التوصیف را به مبلغ …….. ریال که نصف آن …. ریال می شود ، تعیین نموده و با التفات به اینکه کارشناس در اعلام نظر خود رعایت تشریفات قانونی و اصول و ضوابط معمول و متعارف را نموده و با توجه به اینکه عقیده کارشناس مخالف اوضاع و احوال معمول قضیه به نظر نمی رسد و برای دادگاه قابل متابعت می باشد ، بنا به جهات مذکوره دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال ۱۳۵۶ و رعایت مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون مزبور حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره مار الذکر در قبال پرداخت مبلغ ……… ریال بابت نصف حق کسب و پیشه مورد اجاره ظرف دو ماه صادر و اعلام می گردد . حتماً موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نصف حق کسب و پیشه مورد نظر را به صندوق دادگستری تودیع نماید و قیض سپرده آن را سپرده ضمیمه پرونده نماید . والا حکم مزبور ملغی اثر خواهد بود و خواندگان محکومند که مبلغ ……… ریال خسارت دادرسی را از باب قاعده تسبیب و لا ضرر در حق خواهان ها بپردازد و در مورد دعوی دیگر خواهانها مبنی بر تخلیه به علت تغییر شغل نظر به اینکه به دلالت مندرجات پرونده و تحقیقات قانونی به عمل آمده در هنگام اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی به وسیله عضو مجری قرار تغییر شغل از ناحیه منتقل الیه به عمل آمده است نه از ناحیه مستاجر قبلی و به همین دلیل دعوی مطروحه در این قسمت غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد اعلام می گردد . رای صادره از حیث صدور حکم تخلیه غیابی بوده و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و از لحاظ رد دعوی اخیر الذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر استان ………. می باشد .

موید باشید

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

ایا این معامله وجه قانونی دارد .?

باعرض سلام و درود...           **   ایا این معامله وجه قانونی دارد .?

   ایا امکان دارد معامله ای انجام گیرد وقول نامه ای وجود ندار حتی یک دستخط معمولی یا شاهدت شفاهی  , و ردی از رد و بدل کردن پول یا چک , کسی که این مغازه رو ۲۵سال هست در تصرف دارد   ومحل کسب کارش هست اطلاع نداشته باشد ولی سند ملکیت تغییر نام بیابد . صاحب ملک فرشنده هم ۴۰ روز یعد از تاریخ انتقال سند فوت نموده. ( مرگ طبیعی چون سرطان داشته).
    ایااین معامله وجه قانونی دارد ?. چه دادخواستی می شود تنظیم کرد.?
Mohamad zaeem/ Semnan/09193322631

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *