x
سایت وکیل / قوانین و مقررات / آرای وحدت رویه / رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج

رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج

رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است :رای شعبه 30 دیوان عالی كشور (( با توجه به اقرار زوج به این كه قدرت مالی نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن برای او تهیه كند مورد از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی می باشد، مضافا” براین كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرایط ضمن عقد كه به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا كرده و با استعلام از مدت محكومیت زوج احیانا” بند 6 نیز تحقق پیدا می كند

اقرارزوج بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (71/1075/30) مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی كشور تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 سابقه : در این پرونده زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین و تكلیف طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته است 0

زوجه توضیح داده ((همسرم طبق دادنامه های ذكر شده به جزای نقدی و زندان محكوم شده و فعلا” در زندان به سر می برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهیه [ مسكن برای من ندارد0 چطور می توانم با چنین مردی زندگی كنم و تقاضای طلاق نموده ام 0

در جلسه دادرسی زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و دارای زن دیگری با بچه می باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا” در خانه پدرم می باشم 0 خانه استیجاری داشتم ، وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون كرد و تقاضای طلاق دارم خوانده اظهار داشت (( احكامی كه صادر شده تعزیری است و آنچه ابلاغ شده یك سال حبس است 0و بیست و چهار فقره چك بوده كه مقداری از آن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محكوم شده ام و الان نمی توانم منزل مسكونی برایش اجاره كنم 0

مالی هم ندارم كه خرجی او را بپردازم و از این تاریخ در صورت دستور مقامات می تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت كنم ولی تا زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم 0)) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدنی ندانسته و دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد0

ج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است رای شعبه 30 دیوان عالی كشور (( با توجه به اقرار زوج به این كه قدرت مالی نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن برای او تهیه كند مورد از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی می باشد، مضافا” براین كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرایط ضمن عقد كه به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا كرده و با استعلام از مدت محكومیت زوج احیانا” بند 6 نیز تحقق پیدا می كند0

بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود0)) (71/1075/30) مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی كشور تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 سابقه : در این پرونده زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین و تكلیف طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته است 0 زوجه توضیح داده ((همسرم طبق دادنامه های ذكر شده به جزای نقدی و زندان محكوم شده و فعلا” در زندان به سر می برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهیه [ مسكن برای من ندارد0 چطور می توانم با چنین مردی زندگی كنم و تقاضای طلاق نموده ام 0

در جلسه دادرسی زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و دارای زن دیگری با بچه می باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا” در خانه پدرم می باشم 0 خانه استیجاری داشتم ، وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون كرد و تقاضای طلاق دارم خوانده اظهار داشت (( احكامی كه صادر شده تعزیری است و آنچه ابلاغ شده یك سال حبس است 0و بیست و چهار فقره چك بوده كه مقداری از آن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محكوم شده ام و الان نمی توانم منزل مسكونی برایش اجاره كنم 0 مالی هم ندارم كه خرجی او را بپردازم و از این تاریخ در صورت دستور مقامات می تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت كنم ولی تا زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم 0))

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667

مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدنی ندانسته و دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد0 رای وحدت رویه زیر نیز قابل توجه میباشد : رای شماره : 593 – 1/9/1373 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها كه از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذكری ازنفقه وحضانت وتمكین و….ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذكورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی كشوركه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

کلمات کلیدی:

  • اقرار زوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه زوجه
  • رای وحدت رویه 667
  • رای وحدت رویه برای عسر و حرج زن
  • رای وحدت رویه خانواده
  • رای وحدت رویه در خصوص ماده 1129
  • رای وحدت رویه دیوان در خصوص مصادیق عسر و حرج
  • رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج
  • رای وحدت رویه نفقه
  • مصادیق عسر و حرج زوجه
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *