x
سایت وکیل / آزمون حقوقی / سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵

بسمی تعالی-سلام حقوقدان سلام حقوق

جهت فصل الختام مباحث مطروحه درخصوص آزمون قضاءمطالبی چند جهت تامل وبررسی سروران ونهایتا تشخیص مطلوب غائی متذکرمیگردم امابعد….

درخصوص سوال۲۲گزینه ارسال رایانامه قبول حجت است زیرا فی نفسه نشان دهنده واعلام اراده انشائی وکیل محسوب میشودولیکن طبق نص صریح قانون به محض قبول توسط وکیل عقدوکالت محقق میشوددرکیس مطروحه مراتب ایجاب توسط موکل بوسیله ایمیل به اطلاع وکیل رسیده است وارسال ایمیل مبنی برقبول وکالت موکل جهت تحقق عقدوکالت کفایت میکند.

درخصوص سوال۹بیع اززمان قصدانشاءخریدارواقع شده است.زیرادرعالم واقعیت وحقوق اینکه خریداردریک هفته بعداقرارنموده اولا اینجا اقرارمصداق پیدانمیکندچراچون اقرارالعقلاءالی انفسهم جائزخبری وماوقعه ای را بیان میکنیم به ضررخودونفع دیگری حال درکیس مطروحه گزینه اقراربه نفع خریدارمتصوربوده که تستباه میباشدوصرفا ادعایی واظهاری تلقی میشودکه کاشف ازتاییدوتصدیق زمان قصدقبولی خریداربرایجاب شرکت تولیدی که مضافا دراین حرفه موعدیک هفته توالی عرفی بین ایجاب وقبول محسوب میشود.ودرعالم واقع معامله بیع درزمان قصدوانشاءقبول ایجاب موجب میباشد.

ودرخصوص سوال۱۹مابایداستنادبه ماده ۳۶۳قانون مدنی کنیم زیراگفته:ثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدی ازمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن مال راخواهدداشت..امابعد  اینکه باتوجه به فحوای کلام درکیس مطروحه ثمن توسط خریدارمفلس به فروشنده داده نشده وفروشنده مال خودرابه اوتحویل داده که طبق قانون معامله صحیح میباشدولیکن اگرثمن توافقی فی مابین متعاملین عین معین بوده باشدفروشنده حق مطالبه واسترداددارد .. امااگرکلی باشدملجق به سایرغرمامیگردد…حال شایدپاسخی بهترهم متصورباشد.

درخصوص سوال۲۲وصیت بروقف برغیرمحصوربه استنادماده ۸۲۸قانون مدنی قبول شرط نیست.واین بدیهی وروشن میباشد.

درخصوص سوال۱۳گزینه عقدکفالت سبب انتقال دین میباشدحجت است ..زیراگزینه انتخابی پاسخ دهنده این نکته که منظورمقنن مکفول اصلی میباشدرادرنظرنگرفته …وپس ازمرگ هرمکفول کفیلان مرتفع نمیشوندپس ازمرگ مکفول اصلی کفیلان مبرای بوده ویاهرکفیلی بامکفول اصلی کاررافیصله دهدبعدمابعدمرتفع میشوند.احساس میکنم جمله درکلمات سهوا اشتباه گذاشته تا پاسخ دهنده گمراه شود.

درخصوص سوال۱۲گزینه بخشش طلب به مدیون نوعی ابراءاست طبق ماده ۸۰۶هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد…اینجا منظورابراءمیباشدکه متذکرگردیده حق رجوع نداردابراءکننده ولیکن ماده مزبوردرقسمت هبه درقانون آمده است واینکه عاریه دارن عین مرهوب …مال راازیدمتهب خارج کرده وازملکیت اوخارج نموده همانندرهن دادن عین مرهوبه که اختیاری هم میباشد.

ودرخصوص سوال۲۷گزینه شرط فعل واینکه خریداربدل گندم ها رابدهدصحیح است زیرا گندم مقدورالتسلیم است وبه استنادمواد۲۳۹-۲۳۸-۲۳۷قانون مدنی درصورت تخلف ازشرط فعل مادی ابتدئامشروط علیه مجبوربه انجام شرط ودرصورت عدم امکان اجبارواینکه قابلیت جایگزینی نباشدوحتی اگربه هزینه مشروط علیه توسط دیگری انجام بازنگیردآن زمان حق فسخ معامله اصلی رابه دست میاوردولیکن گندم نعمتی وافر وچیزی نیست که نمونه خاصی ازآن نباشدیا زمین تاآسمان تفاوت باشد..قیمت گندم درهمه کشوریک قیمت وثابت است فلذابدل آن شدنی وامری عقلایی است.

سوالاتی دیگرهم است متعاقبااعلام وارسال میگردد.باتشکرازمدیریت سایت جهت انتشارمطالب…..سیدکاظم دانش

[ad_2] منبع اختبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *