خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست حقوقی مالی / نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

برای مناقصه عمومی شماره خوانده ، موضوع خرید در تاریخ با تقدیم اسناد و مدارک مربوطه شرکت کردیم که متاسفانه توفیقی در برنده شدن در مناقصه مذکور بدست نیامد. نظر به اینکه به محض برنده نشدن در مناقصه مذکور ضمانتنامه مربوطه باید مسترد گردد ولی خوانده به دلایل نامعلوم از استرداد آن خودداری می نماید فلذا مستنداً به مواد۱۲۵۷ قانون مدنی و۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد ضمانتنامه و سپرده / سپرده های مربوطه ( ) به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته وفق بند ج از ماده ۱۰۸ قانون فوق الذکر تقاضا می شود.

محل امضاء – مهر – انگشتاین مطلب رو هم چک کنید

نمونه آگهی مزایده یخچال

نمونه آگهی مزایده یخچال اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان در نظر دارد در رابطه با ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *