نمونه دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم شورأی حل اختلاف” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه ” نام شهرستان “ اینجانب مبلغریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

این مطلب رو هم چک کنید

نمونه آگهی مزایده یخچال

نمونه آگهی مزایده یخچال اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان در نظر دارد در رابطه با ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *