خانه / آزمون حقوقی / نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

[ad_1]

کانون وکلای دادگستری مرکز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۹۵

رتبه

۱۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۹۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۶۰

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۰۰۲

رتبه

۶۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۷۸

رتبه

۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۶۰

رتبه

۹۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۹۳

رتبه

۹۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۱۳

رتبه

۱۰۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۰۴

رتبه

۱۳۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۹۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۵۵

رتبه

۱۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۲۱

رتبه

۱۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۴۹۵

رتبه

۱۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۷۳

رتبه

۲۲۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۳۸

رتبه

۲۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۹۶

رتبه

۳۰۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۸۰

رتبه

۳۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۰۰

رتبه

۳۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۷۱

رتبه

۳۸۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۶۰

رتبه

۳۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۵۳

رتبه

۳۹۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۰۴

رتبه

۴۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۴

رتبه

۴۷۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۰

رتبه

۴۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۷۶

رتبه

۵۱۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۹

رتبه

۵۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۰

رتبه

۵۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۵۱

رتبه

۵۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۷

رتبه

۵۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۵۰

رتبه

۶۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۴۹

رتبه

۶۳۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۲۸

رتبه

۶۵۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۰۵

رتبه

۶۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۵۰

رتبه

۷۵۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۱۲

رتبه

۷۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۹۴

رتبه

۸۱۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۶

رتبه

۸۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۳

رتبه

۸۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۰

رتبه

۸۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۸۸

رتبه

۹۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۹۶

رتبه

۱۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۷۳

رتبه

۱۱۲۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۳۳

رتبه

۱۳۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۹۴

رتبه

۱۸۰۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سقید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۸۸

رتبه

۲۰۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۴۲

رتبه

۲۱۱۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۷۲۵

رتبه

۲۳۷۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۵۵

رتبه

۲۵۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۳۱

رتبه

۲۵۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۵۷

رتبه

۲۷۸۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۱۳

رتبه

۲۸۷۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۹۷

رتبه

۳۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۳۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۳۳۶

رتبه

۳۳۳۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۲۷۰

رتبه

۳۵۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۷۳

رتبه

۳۷۷۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۴۹۷

رتبه

۵۹۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۲۹۶

رتبه

۶۶۲۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۰۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۵۱۶۸

رتبه

۱۰۹۷۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۲۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۴۰۴۰

رتبه

۱۵۶۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۱۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۸۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۰۳۳۳-

۶

آیین دادرسی کیفری

۱۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۲۷

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۱۰

رتبه

۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۷۰۷

رتبه

۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۶۹۷

رتبه

۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۴۹۷

رتبه

۲۰۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۲۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۰۴۵

رتبه

۳۱۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۸۲۹

رتبه

۳۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۵۴۵

رتبه

۷۶۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۰۰۹

رتبه

۹۹۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۲۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۱۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۲۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۲۲۷۶

رتبه

۲۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶-

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۳۳۳-

۳

حقوق تجارت

۳۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۰۶۶۶

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۱۶

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۳۱

رتبه

۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۲۹

رتبه

۱۷۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۷۷

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۶۵

رتبه

۲۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۰۸

رتبه

۲۴۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۳۵۴

رتبه

۷۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۱۰۹

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۲۹

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۶۴

رتبه

۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۳۳

رتبه

۴۱۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۶۷۹

رتبه

۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۳۷۳

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

کانون وکلای دادگستری اصفهان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۲۰۲

رتبه

۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۸۶

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۶۰

رتبه

۲۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۵۹

رتبه

۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۴

رتبه

۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۸۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۱

رتبه

۶۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۶۳

رتبه

۷۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۰۰

رتبه

۱۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۸

رتبه

۲۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۵۲

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۱۹

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۳۰

رتبه

۴۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۰

رتبه

۴۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۱۹

رتبه

۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۳۴۴

رتبه

۱۷۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

کانون وکلای دادگستری مازندران

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۱۰

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۴۷

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۴

رتبه

۴۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۵۸

رتبه

۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

کانون وکلای دادگستری خراسان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۵۸

رتبه

۲۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۰۲

رتبه

۶۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۰۸

رتبه

۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۶۳

رتبه

۳۱۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۳۷۳

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۲۱۳

رتبه

۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

کانون وکلای دادگستری گیلان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۶۸

رتبه

۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۹۴

رتبه

۱۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

کانون وکلای دادگستری قزوین

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قزوین

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۱۴۲

رتبه

۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۸۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۲۸

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

کانون وکلای دادگستری خوزستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۱۰۲۳

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۹۶۴

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۷۸

رتبه

۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۹۶

رتبه

۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۶۳

رتبه

۹۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

کانون وکلای دادگستری همدان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۵۵

رتبه

۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۳

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۰۷۲

رتبه

۶۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

کانون وکلای دادگستری قم

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۸۹۱

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۷۳

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۲۵

رتبه

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۸۳۳

کانون وکلای دادگستری کردستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کردستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۰۳

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کردستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۴۷۵

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۶۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

کانون وکلای دادگستری گلستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۳۳۰

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۴۳

رتبه

۲۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۰۱

رتبه

۴۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۴۲۵۸

رتبه

۸۱۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۸۳۳-

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۱۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۱۶۶۶

کانون وکلای دادگستری اردبیل

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۸۰

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۷۵

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۸۴

رتبه

۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۳۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۱۷۱

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۸۱۲

رتبه

۱۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۲۰۹

رتبه

۱۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۰۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۲۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۶۶۶

کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکزی (اراک)

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۵۶

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکزی (اراک)

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۵۸۵۸

رتبه

۱۰۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

کانون وکلای دادگستری بوشهر

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

بوشهر

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۲۳

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

بوشهر

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۴۲۶

رتبه

۱۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

کانون وکلای دادگستری زنجان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

زنجان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۹۶۷

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

زنجان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۰۲۴

رتبه

۱۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۸۳۳

کانون وکلای دادگستری لرستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۵۱

رتبه

۳۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۰۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۰۸

رتبه

۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۰۲۶

رتبه

۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۶۳

رتبه

۶۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۶۰۱

رتبه

۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۴۸۰

رتبه

۶۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۳۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

کانون وکلای دادگستری کرمان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کرمان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۵۶۳

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کرمان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۰۶۶

رتبه

۵۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

کانون وکلای دادگستری البرز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۲۷۶

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۱۵

رتبه

۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۹۸

رتبه

۱۸۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۷۷۳

رتبه

۵۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۲۱۰۰

کانون وکلای دادگستری ایلام

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

ایلام

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۷۲۳

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

[ad_2] منبع اختبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *