x

ورود و جلب ثالث

ورود و جلب ثالث

اشاره: ورود به بحث در این مقاله آموزشی را با سؤالی فرضی آغاز می‌كنیم. فرض كنیم دعوایی بین «الف» و «ج» به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یك دستگاه خودرو در دادگاه‌ در حال رسیدگی است و شخص ثالثی (برای مثــال «ك» متوجه این موضوع می‌شــود و این در حالی است كه آقای «ك» نسبــت به این خودرو، خود را دارای حــق می‌داند و مدعی اســت كه قبل از انجام معامله بــین «الف» و «ج» فروشنده «الف» آن خودرو را به وی فروخته است و سند رســمی باید به نام او تنظیم شود نه آقای «ج».

پرسش: برای وارد شدن در دعوی بین دو طرف، شخص ثالث چه شرایطی باید داشته باشد؟

پاسخ: شخص ثالث هنگامی می‌تواند در موضوع‌ دعوای اصلی وارد شود كه یا برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا این كه در محق شدن و برنده شدن یكی از طرفین دعوای اصلی خود را ذی‌نفع بداند و بخواهد با وارد شدن در دعوی و ارائه اسناد و مدارك از یكی از آن دو طرف حمایت كند.

پرسش: تا چه زمانی شخص ثالث حق دارد وارد دادرسی شود؟

پاسخ: از زمان تقدیم دادخواست توسط اصحاب دعوای اصلی، تا قبل از آن كه دادگاه اعلام ختم دادرسی كند، حق دارد وارد دعوی شود و فرقی نمی‌كند كه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی باشد یا پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه بالاتر. در هر صورت شخص ثالث باید درخواست ورود خود را با دادخواست به دادگاهی تقدیم كند كه پرونده در آن‌ جا در حال بررسی است و خواسته خود را در دادخواست صریحاً و شفاف بیان كند.

پرسش: دادخواست ورود ثالث باید چه شرایطی داشته باشد؟

پاسخ: دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یك نسخه باشد و شرایط آن مانند شرایط دادخواست اصلی و با رعایت تشریفات مربوطه است. برای مثال وارد ثالث باید هزینه دادرسی بپردازد یا دادخواست او بدون نقص باشد. همین كه دادخواست شخص ثالث به دفتر دادگاه رسید و تشریفات آن رعایت شد وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وارد ثالث اعلام می‌شود و یك نسخه از دادخواست و ضمایم و مدارك آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود.

پرسش:آیا دادگاه می‌تواند به دعوای وارد ثالث جداگانه رسیدگی كند؟

پاسخ: اگر برای دادگاه ثابت شود كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی است و یا اصولاً رسیدگی به دعوای اصلی موكول به رسیدگی به دعوای ثالث نیست، دعوای شخص ثالث را از دعوای اصلی جدا كرده و به هر یك مستقلاً رسیدگی می‌كند.

جلب شخص ثالث: گاهی اوقات یكی از اصحاب دعوی اعم از خواهان یا خوانده داخل كردن شخص ثالثی را به دعوا ضروری تشخیص می‌دهند. فرض كنیم «م» خودرویی را از آقای «س» خریداری می‌كند و دعوی التزام به تنظیم سند رسمی علیه او اقامه و طرح می‌كند و سپس متوجه می‌شود كه آقای «س» خودرو را از شخص ثالثی برای مثال «ل» خریداری و سند رسمی به نام آقای «ل» است. در این صورت آقای «ل» را به عنوان شخص ثالث با تقدیم دادخواست جلب ثالث، وارد جریان دادرسی می‌كند.

بنابراین هرگاه هر یك از اصحاب دعوی جلب شخص ثالثی را در جریان دادرسی لازم بداند حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف 3 روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد كردن شخص ثالث را به دادرسی كند. در این جا فرقی نمی‌كند كه پرونده در دادگاه نخستین در دست بررسی بوده و به اصطلاح در مرحله بدوی باشد یا این كه در مرحله تجدید نظر.

پرسش: جلسه اول دادرسی چه جلسه‌ای است؟

پاسخ: به جلسه‌ای گفته می‌شود كه در آن شرایط رسیدگی فراهم باشد و هنگامی موجبات دادرسی در یك پرونده فراهم است كه جلسه دادرسی به اصحاب دعوی یا وكلای آنان ابلاغ شده باشد یا این كه اصحاب دعوی یا وكلای آن لایحه دفاعیه فرستاده باشند. بنابراین ممكن است جلسه اول دادرسی به واسطه صحت نداشتن امر ابلاغ به اصحاب دعوی و حضور نداشتن آنان یا ارسال نشدن لایحه تحقق پیدا نكند و به رغم حضور یكی از اصحاب دعوی به لحاظ نبود شرایط گفته شده ناچار به تجدید جلسه دادرسی باشد كه در این صورت جلسه بعد از آن و با وجود شرایط بالا، جلسه اول دادرسی است و ذی‌نفع حق دارد تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب شخص ثالث را بیان و سپس ظرف سه روز پس از جلسه اول دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یك نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث مانند شرایط دادخواست اصلی است شخصی كه به عنوان ثالث به دادرسی فراخوانده می‌شود همانند خوانده است و مانند خوانده‌ دعوای اصلی دارای همه حقوق و وظایفی است كه قانون برای خوانده مقرر كرده است.

پرسش: آیا دادگاه مـی‌تواند به دادخواست جلـب ثالث جداگانه رسیدگی كند؟

پاسخ: همانند دادخواست ورود ثالث اگر دادگاه احراز كند كه دادخواست جلب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی طرح شده است،می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك و به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

کلمات کلیدی:

  • جلب ثالث
  • دانستنیهای حقوقی
  • دانستنیهای قضایی
  • زمام ورود و جلب ثالث
  • زمان ورود ثالث
  • سوال و جواب حقوقی
  • ورود ثالث
  • پرسش و پاسخ
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *