ویژگی های جلب ثالث

ویژگی های جلب ثالث

مقدمه: دعوای اصلی را همواره ، خواهان علیه خوانده اقامه می نماید و معمولا با مشارکت همین دو طرف به ان رسیدگی و به صدور رای قاطع می انجامد . در عین حال این احتمال وجود دارد که شخص ثالثی دردعوایی که بین خواهان و خوانده ی اصلی در جریان است ، به اختیار ، مشارکت نموده و یا به مشارکت مجبور شود.

. در حالت اول با نهادی روبرو خواهیم بود که در حقوق ایران شخص ثالث نامیده میشود که شرح ان گذشت و در صورت دوم ، جلب شخص ثالث نام دارد که شرح ان خواهد آمد .

ورود ثالث ، این شخص ثالث است که اختیار خود چه از جهت احقاق حق استقلالی و چه از جهت تقویتی ، به طرفیت طرفین دعوای اصلی دادخواست میدهد و خود وارد دعوای اصلی میشود ،

جلب ثالث در حالی که در دعوای جلب ثالث، شخص ثالث ، از چنین اختیاری بر خوردار نیست و معمولا راضی به شرکت در دعوا هم نیست ، ولی خواهان یا خوانده ی دعوای اصلی یا هر دوعلیه او دادخواست داده و او را اجبارا به دعوا میکشانند .

به موجب ماده 135 قانون ائین دادرسی مدنی ؛ هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، میتواند …از دادگاه در خواست جلب او را بنماید… بنابراین ، جلب شخص ثالث وقتی روی میدهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است با یکی از انها ،ثالثی را به ان دعوا میخواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود . طرفی که ثالثی را جلب مینماید ، جالب وثالث وشخص ثالثیکه جلب به دادرسی دعوای اصلی میشود ، مجلوب ثالث خوانده می شود .

ادامه دارد

مطالب مرتبط

قواعد پذیرس جلب ثالث

ویژگی های جلب ثالث

انگیزه جلب ثالث

کلمات کلیدی:

  • [gf ehge
  • انواع جلب در حقوق
  • جلب ثالث
  • خوانده در جلب ثالث
  • دادرسی در جلب ثالث
  • دانستنیهای دادخواست جلب ثالث
  • دعاوی طاری و ویژگی های انها قسمت پنجم – جلب ثالث
  • روش ساده جلب ثالث
  • ماده 135 جلب ثالث
  • مجلوب ثالث
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *