خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری […]

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸      شماره دادنامه: ۹۹      کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا آل عباس موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه […]

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد مدارک تحصیلی متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴       شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس ریاحی موضوع شکایت […]

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجازاز تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶ مرجع رسیدگی: […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان […]

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع لزوم رسیدگی بدوی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۸        شماره دادنامه: ۱۰۴       کلاسه پرونده : ۹۵/۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت […]

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع مصوبات  شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۹       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) […]

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع بندهای ۲ و ۱۰ ماده۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره‌ برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال می‌شود تاریخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵       […]

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۶      کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید […]

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴  با موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۶۱        کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد موضوع شکایت […]

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا دلیری سهلان با وکالت خانم رحیمه شاملو موضوع شکایت […]

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۶۳         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال […]

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافت های فرسوده در هنگام تجدید بنا تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۶۰        کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان […]

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شاهرود تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره […]

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳           کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳ مرجع […]

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب