خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره آرای حقوقی

مشاوره آرای حقوقی

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص نفقه رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا بطرفیت خانم محدثه علی داد نسبت به دادنامه شمار ه ی ۹۲/۹/۲۸-۶۴۱ صادره در پرونده ی شماره ی ۹۲/۵۲۵ شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت نفقه معوقه ی ...

ادامه مطلب

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی درخصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه معوقه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود معرف خواهان که همگی عدم توانایی خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه نفقه اعلام کرده‌اند، ...

ادامه مطلب

رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی

رای دادگاه مطالبه وجه حواله بانکی دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت بدوا پرونده در جلسه عادی۷/۸/۸۶ مطرح خوانده دفاعا گفته است این حواله را به همراه دو حواله دیگر به ثالثی داده بوده. تاریخ کلاسه پرونده شماره آمار: مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی ………….. ...

ادامه مطلب

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده جدید نظر خواهی ( اعتراض ) اداره منابع طبیعی شهرستان ……. نسبت به رای قاضی محترم کمسیون ماده واحده اراضی اختلافی ……. به شماره ……….. که در باره اعتراض تعدادی از اهالی روستای ….. با وکالت آقای محمد علی …. . ...

ادامه مطلب

احداث و ایجاد راه آب(نمونه رای)

احداث و ایجاد راه آب(نمونه رای حقوقی) دعوی خواهان آقای محمد ….. ف حسین به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان …..و شرکت …… به خواسته احداث و ایجاد راه و مسیر انتقال آب زراعی قنات …….. از قسمت غرب اتوبان …… به قسمت شرق آن است بدین توضیح که ...

ادامه مطلب

رای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲

رای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ خواهان‌ آقای‌ مرتضی‌ دادخواستی‌ به‌ طرفیت‌ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ بخواست‌ابطال‌ رأی‌ شماره‌ ۲۹۶۸ کمیسیون‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ زمین‌ شهری‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمین‌ مذکور قبلاً در آن‌ کشاورزی‌ می‌نموده‌ و این‌ زمین‌ بایر است‌…. .تجدیدنظرخوانده.: مرتضی‌ – با وکالت‌ احمد موضوع‌: ...

ادامه مطلب

رای ابطال‌ رأی‌ کمیسیون‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ زمین‌ شهری

رای ابطال‌ رأی‌ کمیسیون‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ زمین‌ شهری گردشکار: خواهان‌ آقای‌ مرتضی‌ دادخواستی‌ به‌ طرفیت‌ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ بخواست‌ابطال‌ رأی‌ شماره‌ ۲۹۶۸ کمیسیون‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ زمین‌ شهری‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمین‌ مذکور قبلاً در آن‌ کشاورزی‌ می‌نموده‌ و… تجدیدنظرخواه‌: سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ …….تجدیدنظرخوانده‌: مرتضی‌ ...

ادامه مطلب