x
سایت وکیل / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره آرای خانواده

مشاوره آرای خانواده

نمونه رای دادگاه خانواده استرداد جهیزیه

نمونه رای دادگاه خانواده استرداد جهیزیه       در خصوص دادخواست خانم مریم میمی زاده فرزند با وکالت آقای مجید بالا زاده به طرفیت آقای محمود فرزند رضا قلی به خواسته استرداد جهیزیه طبق سیاهه ضمیمه دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی ،..   خواهان : خوانده : خواسته : استرداد جهیزیه گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات ...

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه

نمونه رای دادگاه مطالبه نفقه معوقه در خصوص دعوای خانم خدیجه به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه به این توضیح كه خواهان بیان کرده، خوانده همسر شرعی و قانونی من می‌باشد و مدت 16سال است با وی ازدواج كرده‌ام كه خوانده از تاریخ 6/3/91 منزل مشترك را ترك کرده و نفقه من را پرداخت نكرده است و ...

ادامه مطلب

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه رای دادگاه:دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شهادت شهود و دیگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد: «در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا.. رای دادگاه: دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شهادت شهود و دیگر مستندات پرونده ...

ادامه مطلب

نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج

نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج نكات آموزشی رای: توضیح مفاد رای بدوی در رای تجدیدنظر، تصریح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نیاز به دادگاه، تحلیل فسخ نكاح به عنوان زایل‌كننده تعهدات ناشی از عقد و مستدل و مستند بودن رای شناسنامه رای نوع رای: حقوقی موضوع رای: فسخ عقد نكاح به دلیل بیماری زوج سال صدور ...

ادامه مطلب

نمونه رای تقسیم ماترک

نمونه رای تقسیم ماترک در خصوص درخواست خواهان آقای علی ف محمد با وکالت آقای عیسیا به طرفیت خواندگان : رضا – ابوالفضل – نرگس وجمیله همگی فرزندان محمد به خواسته تقسیم شش دانگ ثبتی .121222 کوی …. جزء بخش . حوزه ثبتی شهرستان …. بدین خلاصه شرح که پلاک مرقوم ماترک مرحوم پدر و مادر اصحاب پرونده بوده و ...

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه ازدواج مجدد

نمونه رای درخواست ازدواج مجدد به‌ تاریخ‌ …/…./….. خواهان‌ محمدرشید دادخواستی‌ به‌ طرفیت‌ خوانده‌ رابعه‌ به‌ خواسته‌ازدواج‌ مجدد در این‌ شعبه‌ داده‌ است‌ و اظهار نموده‌ كه‌ حدود 22 سال‌ با خوانده‌ رابعه‌زندگی‌ می‌كند لكن‌ تاكنون‌ فرزندی‌ ندارند و همسرم‌ قادر به‌ بچه‌ دار شدن‌ نیست‌. در وقت‌مقرر به‌ تاریخ‌ …/…/….. جلسه‌ دادگاه‌ تشكیل‌ طرفین‌ حضور دارند خواهان‌ خواسته‌ خودرا ...

ادامه مطلب