خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع قرارداد

مشاوره انواع قرارداد

برای نوشتن قرارداد کار پروژه ای بخوانید

برای نوشتن قرارداد کار پروژه ای بخوانید این قرارداد بین شرکت …………………………. که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای …………………………..فرزند ……………به شماره شناسنامه………..…… صادره …………………….……… متولد……………………………………… به نشانی…که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد : به نام ...

ادامه مطلب

دانستنیها اجاره و نمونه اجاره نامه

دانستنیها اجاره و نمونه اجاره نامه دانلود نمونه اجاره نامه با فرمت PDF دانلود نمونه اجاره نامه با فرمت WORD کلمات کلیدی: pr r اجار نامه اجارنامه حقوقی دانستنیهای اجاره سایت حقوق فرم نوشتن اجاره متن اجاره نامه نحوه نوشتن اجاره نامه < قبلی بعدی >

ادامه مطلب

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود.

 

ادامه مطلب

برای نوشتن وکالتنامه طلاق بیشتر بدانید

برای نوشتن وکالتنامه طلاق بیشتر بدانید مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق ...

ادامه مطلب

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید :مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شماره وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانواده نفری اجاره داده شد. اجاره نامه   تاریخ تنظیم:   ۱:موجرآقای: فرزند: ، بشماره ...

ادامه مطلب

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد قرارداد مشارکت در ...

ادامه مطلب