x
سایت وکیل / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست حقوقی مالی

مشاوره دادخواست حقوقی مالی

نمونه دادخواست مطالبه وجه

نمونه دادخواست مطالبه وجه


به موجب كپي مصدق فقره چك تقديمي به شمارة/شماره هاي به تاريخ/تاريخ هاي عهده بانك شعبه " نام شهرستان " اينجانب مبلغ ريال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند

ادامه مطلب

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم.  متن کامل در ادامه

ادامه مطلب

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:براي مناقصه عمومي شماره خوانده ، موضوع خريد در تاريخ با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد

ادامه مطلب

دادخواست ابطال‌عملیات اجرایی

دادخواست ابطال‌عمليات اجرايي

با سلام و احترام به استحضار مي رساند : " شرح ماجرا و دعوي " ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به ...

ادامه مطلب

نمونه آگهی مزایده یخچال

نمونه آگهی مزایده یخچال اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 91-266 و در خصوص محکومیت آقای محمود … یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی که طبق نظر کارشناس به میزان ده میلیون ریال برآورد قیمت گردیده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند . مزایده حضوری و یک شنبه مورخ 7/7/2000 ساعت ...

ادامه مطلب

دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه

دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:اينجانب با خوانده/خواندگان وكالتنامه ای را جهت تمهيد مقدمات احداث بنا در پلاك ثبتي شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظيم و امضاء كرده‌ايم. نظر به اينكه تنظيم وكالتنامه مذكور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده


مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده


 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى


 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت به منع استفاده از وكالتنامه شماره       مورخ       تنظيمي در دفترخانه  "شماره ونام شهرستان"

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 – وكالتنامه فوق الذكر، 2 – سند مالكيت، "3 - مدرك مورد نياز ديگر"

 

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان وكالتنامه ای را جهت تمهيد مقدمات احداث بنا در پلاك ثبتي شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظيم و امضاء كرده‌ايم. نظر به اينكه تنظيم وكالتنامه مذكور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گرديده است و متأسفانه خوانده نيز در حال حاضر با مشكلاتي مواجه بوده و بيم‌سوء استفاده از آن مي‌رود و با عنايت به جايز بودن عقد وكالت و عدم امكان ا عطاء خصوصيات عقد لازم به عقد جايز فعلاً تقاضاي صدور دستور موقت به منع فوري خوانده/خواندگان به استفاده از وكالت فوق الذكر با اعلام مراتب به دفترخانه فوق الاشعار و نيز اداره ثبت اسناد و املاك "نام شهرستان" و اجراي فوري آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مورد استدعاست. دعوي راجع به ماهيت وفق مادة 318 همان قانون ظرف مهلت قانوني روزه تقديم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

ادامه مطلب

از نحوه تنظیم دادخواست بیشتر بدانید

از نحوه تنظیم دادخواست بیشتر بدانید چگونه یک دادخواست حقوقی تنظیم کنیم؟رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی(خواهان) است. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می شود. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان درآن قید شده است؛ به عبارت ...

ادامه مطلب

فرم شهادت شهود برای اعسار و اقساط بدهی

فرم شهادت شهود برای اعسار و اقساط بدهی استشهادیه: بدینوسیله اینجانبان امضاء كنندگان ذیل با اطلاع كافی و كامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم ………………………………… فرزند…………….. كه ملزم به پرداخت مبلغ……………………. ریال بابت……………………………….می باشد با اتیان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم كه نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما ...

ادامه مطلب

دادخواست دستورموقت جلوگیری ازانتقال تلفن

انواع دادخواست – دستورموقت جلوگیری ازانتقال تلفن با سلام احتراماً به استحضار می رساند:اینجانب به نشانی مذكور برابر قرارداد مورخ……….،امتیاز……..شماره تلفن ثابت/همراه به شماره/شماره های ………..را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ ………… ریال بعنوان قسمتی از/تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -كوچه – شماره –پلاك ...

ادامه مطلب

فرم استشهادیه اعسار برای شهادت شهود

فرم استشهادیه اعسار برای شهادت شهود

استشهاديه: بدينوسيله اينجانبان امضاء كنندگان ذيل با اطلاع كافي و كامل از وضعيت مالي و مــعـيشتي آقـــاي/ خـــانم  .............................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ.................................. ريال بابت.....................................مي باشد با اتيان سوگند به خداوند متعال شهادت مي دهيم كه نامبرده فاقد هر گونه دارايي و مالي جهت اداي ديون خود مي باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعي و اخروي آن آگاهي كافي دارم

 

ادامه مطلب

دادخواست توقف عملیات اجرایی

دادخواست توقف عملیات اجرایی

با سلام و احترام به استحضار مي رساند :" شرح ماجرا و دعوي " ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي نسبت به پلاك ثبتي مورد ادعاي اينجانب نموده است

ادامه مطلب

تامین دلیل خسارت وارده به خودرو با جلب نظر کارشناس

تامین دلیل خسارت وارده به خودرو با جلب نظر کارشناس

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:به موجب مستندات مذكور و خصوصاً نظريه افسر كاردان فني، اقدامات خوانده در بي‌احتياطي در رانندگي، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبيل اينجانب به شماره گرديده است. نظر به اينكه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به جبران خسارات وارده نمي‌باشد و

ادامه مطلب

دادخواست واخواهی

دادخواست واخواهی احتراما با سلام و ادب معروض می دارد استماع دعوی تحت استدعاست با عنایت به شماره کلاسه 33333333333 که منجر به صدور دادنامه 11111111گردیده است اینجانب واخواه فوق در مقام محکوم علیه به خواسته.. خواهان : خوانده : وکیل یا نماینده قانونی : تعیین خواسته و بهای آن : واخواهی نسبت به دادنامه دلایل و منضمات دادخواست : ...

ادامه مطلب

از نحوه نوشتن دادخواست و شکایت بیشتر بدانید

از نحوه نوشتن دادخواست و شکایت بیشتر بدانید اگر قصد دارید وارد یک دعوای حقوقی شوید، به خاطر داشته باشید که تنظیم دادخواست، قدم اول و شناسنامه دعواست؛ بنابراین اگر می‌خواهید قدم اول را محکم بردارید حتما با وسواس و دقت دادخواست خود را بنویسید، حتما برای نوشتن آن از کارشناسان مشورت بگیرید و چندین بار آن را مورد بازبینی ...

ادامه مطلب

نحوه نوشتن دادخواست مطالبه وجه چک

نحوه نوشتن دادخواست مطالبه وجه چک باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:به موجب كپی مصدق 1 فقره چك تقدیمی به شمارة……به تاریخ………. عهده بانك( منظور نام بانک است)شعبه ……… ” شماره و نام شهرستان ” اینجانب مبلغ ……… ریال از خوانده طلبكارم كه نامبرده با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می ...

ادامه مطلب

از شکایت در دیوان عدالت بیشتر بدانید

از شکایت در دیوان عدالت بیشتر بدانید طرح شكایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست فرم چاپی و رسمی است، كه متن شكایت و مشخصات مورد نیاز باید به زبان فارسی و خط خوانا در آن درج شده باشد. شرایط دادخواست چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یكی از شرایط مقرّر در قانون آیین دادرسی ...

ادامه مطلب

از نوشتن دادخواست بیشتر بدانید

از نوشتن دادخواست بیشتر بدانید بسیاری از شهروندان كه قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه برای مطرح كردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود .. برای آگاهی بیشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح ...

ادامه مطلب

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ...

ادامه مطلب