خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست ملکی

مشاوره دادخواست ملکی

نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری

نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری

رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده و املاك مذكور..

ادامه مطلب

دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان  خريداري نموده‌ و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است . عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده‌اند

 

ادامه مطلب

دادخواست ابطال کمیسیون ماده ۱۲

دادخواست ابطال کمیسیون ماده 12

احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره 00/ بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت00واقع در ایران در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده

ادامه مطلب

طریقه نوشتن دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

طریقه نوشتن دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده

 

ادامه مطلب

دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت

دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره ۰۰ ، پلاک/ پلاک های ثبتی شماره ۰۰ / بخش “شماره و نام شهرستان” به مساحت ۰۰واقع در ایران در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده واملاک مذکورطی سالیان متمادی ...

ادامه مطلب

دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات قانونی

دادخواست مطالبه وجه چک با کلیه خسارات قانونی به موجب کپی مصدق فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های به تاریخ/تاریخ های عهده بانک شعبه ” شماره و نام شهرستان ” اینجانب مبلغ ریال از خوانده آقای الف طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید ...

ادامه مطلب

دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت

دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00،  پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره  00/ بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت  00 واقع در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده

ادامه مطلب

دادخواست توقیف اموال

دادخواست توقیف اموال الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح ...

ادامه مطلب