x
سایت وکیل / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره درخواست قضایی

مشاوره درخواست قضایی

نمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل

نمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل   ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب : اینجانب …………..فرزند …………….یک فقره چک به شماره ….. عهده بانک ………….به مبلغ………… ریال از آقای ……………… دریافت کردم و پس از مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب ایشان فاقد موجودی است کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک پیوست می‌باشد ...

ادامه مطلب

شکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت

شکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت     ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان / یا مجتمع قضایی شرح ماوقع:- اینجانبه… (شاکیه دعوی) مطابق عقد نامه رسمی ازدواج شماره… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره… شهرستان… در حال حاضر همسر قانونی، شرعی و دائمی آقای… مشتکی عنه می باشم.       مشخصات شاکی: نام :————-نام خانوادگی :—————-نام پدر ...

ادامه مطلب

نمونه تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........وكيل خواهان ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال از سه دانگ از شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره

ادامه مطلب

از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت

از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه آقای... (مشتکی عنه) چکی به شماره... مورخ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک... شعبه... از حساب جاری... در وجه اینجانب... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره... مورخ... چک مزبور برگشت شده

ادامه مطلب

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج احتراماً ،در پرونده كلاسه …… حكم تخلیه علیه اینجانب ……….. صادر و قطعی شده و در حال اجرا است . نظر به اینكه ، اینجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهیانه ام معادل ………….. ریال است بسمه تعالی ریاست محترم شعبه ……..دادگاه های عمومی ………………. با ...

ادامه مطلب

برای مختومه شدن دادخواست چه کنیم

برای مختومه شدن دادخواست چه کنیم در بعضی مواقع مجبور می شویم برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنیم و دادخواستی بابت حقی که می خواهیم بدست اوریم مطرح می کنیم وبعضی اوقات پیش می آید که شخص مقابل ،اهل دادگاه و پاسگاه نیست و قبل از اینکه پرونده به نتیجه برسد از در سازش وارد می شود و ...

ادامه مطلب

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا) احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب …………. فرزند …………… دارای شماره شناسنامه ……….. صادره از ……………… ساكن ………….. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به كلاسه پرونده.. بسمه تعالی ریاست محترم شعبه ………. دادگاه عمومی ………… با سلام احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب …………. فرزند …………… دارای ...

ادامه مطلب

نمونه شکایت از راننده مقصر در تصادف

نمونه شکایت از راننده مقصر در تصادف

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم..

ادامه مطلب

نمونه آگهی مزایده ملک

نمونه آگهی مزایده ملک اجرای احکام حقوقی دادگستری در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 100، و در خصوص محکومیت آقای سید عزیز ……..، ششدانگ پلاک ثبتی 200 فرعی از 2520 اصلی واقع در روستای…. را که طبق نظر کارشناس به میزان 000/000/165 ریال برآورد قیمت گردیده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند . مشخصات ملک ...

ادامه مطلب

نمونه شکایت نسبت دادن زنا

نمونه شکایت نسبت دادن زنا

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ژیلا رضایی فرزند قدرت علی ساکن شهر بابافارس از آقای رضا بابیی فارس ابادی فرزند قوچ علی ساکن شهر دادافارس خ اول شاکی هستم

ادامه مطلب

فرم شکایت ترک نفقه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب–م————-مجتمع قضایی—————– شرح ماوقع: احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند …. بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر ترک انفاق اینجانب و فرزند مشترکمان به شرح ذیل تقدیم می دارم : اینجانب فائضه ب ن م ق و مشتکی عنه محمد علی بابازاده موغاری ...

ادامه مطلب

نمونه استشهادیه اعسار از بدهی

نمونه استشهادیه اعسار از بدهی استشهادیه: بدینوسیله اینجانبان امضاء كنندگان ذیل با اطلاع كافی و كامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم ………………………………… فرزند…………….. كه ملزم به پرداخت مبلغ……………………. ریال بابت……………………………….می باشد با اتیان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم كه نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما از مجازات شهادت ...

ادامه مطلب

نمونه استشهادیه گواهی انحصار وراثت طبقه اول

نمونه استشهادیه گواهی انحصار وراثت طبقه اول کلمات کلیدی: استشهادیه استشهادیه انحصار وراثت دادخواست سایت حقوق نمونه استشهادیه نمونه استشهادیه انحصار وراثت طبقه اول نمونه دادخواست نمونه نگارش حقوقی نگارش حقوقی < قبلی بعدی >

ادامه مطلب

لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی

لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی با سلام و عرض ادب احتراما عطف به پرونده کلاسه…مطروحه در آن دادگاه محترم دائر بر دعوی آقای…به طرفیت اینجانب تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که حسب نظر مبارک موعد رسیدگی به ساعت 9 صبح یوم جاری تعیین و استقرار یافته است دفاعا از حقوق خویش و قوانین جاریه و ...

ادامه مطلب

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم

استشهادیه گواهی انحصار وراثت طبقه سوم استشهـادیـه مخصوص گواهی انحصار وراثت ماده 9 قانون انحصار وراثت- «هرگاه معلوم شود كه مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی كه به موجب قانون ...

ادامه مطلب