x
سایت وکیل / مشاوره وکیل / مشاوره وکیل لغات حقوقی

مشاوره وکیل لغات حقوقی

واژه های تخصصی پ

واژه های تخصصی پ پاداش: (حقوق اداری) وجهی که در ازاء خدمتی یا ابراز لیاقتی داده شود.علی الاصول متناوب ومستمر نیست وپرداخت آن تابع آئین نامه مزایا نمی باشد تأثیری در حقوق تقاعد ندارد.رک.حق حضور – دستمزد – کمک هزینه – پاداش – فوق العاده – اضافه حقوق. پادگان: یا ساخلو گروهی از سربازان که برای محافظت محلی در آنجا ...

ادامه مطلب

ترمینولوژی -حروف الف

دانستنیهای قضایی – ترمینولوژی -حروف الف مطالب مرتبط و سایر واژه های قضایی دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی حرف الف دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی کیفری دانستنیهای قضایی – واژه های تخصصی عمومی دانستنیهای قضایی – واژه های تخصصی الف دانستنیهای قضایی – ترمینولوژی -واژه های تخصصی دانستنیهای قضایی – واژه های ...

ادامه مطلب

ترمینولوژی -واژه های تخصصی

ترمینولوژی -واژه های تخصصی اراضی بایر شهری:زمین هایی است که سابقه عمران واحیاء داشته و بتدریج به حالت موات بر گشته ائم از آنکه حاجت مشخصی داشته یا نداشته باشد.(ماده4قانون زمین شهری مصوب1366).   اراضی دایر:زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاظر دایر ومورد بهره برداری مالک است(ماده 5قانون شهری مصوب1366) اراضی شهری:زمینهایی ...

ادامه مطلب

واژه های تخصصی الف

واژه های تخصصی الف الف:آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات كه به منظور رسیدگی به مرافعات یا شكایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بكار میرود. آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت كه از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌كند آئین نامه: الف ـ مقرراتی است كه مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار ...

ادامه مطلب

واژه های تخصصی کیفری

واژه های تخصصی کیفری هر روز تعدادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می‌کنند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را دارند… به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند به عنوان متهم ...

ادامه مطلب

واژه های تخصصی

واژه های تخصصی الف و… الف:آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات كه به منظور رسیدگی به مرافعات یا شكایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بكار میرود. آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت كه از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می کند آئین نامه: الف ـ مقرراتی است كه مقامات صلاحیتدار مانند وزیر ...

ادامه مطلب