مذهبی

اوقات شرعی مشهد 97

  اوقات شرعی مشهد ۹۷ اوقات شرعی مشهد فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۰۹ ۵:۳۴ ۱۱:۳۹ ۱۷:۴۴ ۱۸:۰۲ ۲۲:۵۶ ۲ ۵:۰۸ ۶:۳۲ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۵ ۱۹:۰۳ ۲۳:۵۶ ۳ ۵:۰۶ ۶:۳۱ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۶ ۱۹:۰۴ ۲۳:۵۵ ۴ ۵:۰۵ ۶:۲۹ ۱۲:۳۸ ۱۸:۴۷ ۱۹:۰۵ ۲۳:۵۵ ۵ ۵:۰۳ ۶:۲۸ ۱۲:۳۷ ۱۸:۴۸ ۱۹:۰۶ ۲۳:۵۵ ۶ ۵:۰۲ ...

Read More »

اوقات شرعی کرمانشاه 97

  اوقات شرعی کرمانشاه فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۵:۰۲ ۶:۲۴ ۱۲:۲۹ ۱۸:۳۴ ۱۸:۵۲ ۲۳:۴۷ ۲ ۶:۰۰ ۷:۲۳ ۱۳:۲۹ ۱۹:۳۵ ۱۹:۵۳ ۰:۴۷ ۳ ۵:۵۹ ۷:۲۱ ۱۳:۲۸ ۱۹:۳۶ ۱۹:۵۳ ۰:۴۷ ۴ ۵:۵۷ ۷:۲۰ ۱۳:۲۸ ۱۹:۳۶ ۱۹:۵۴ ۰:۴۶ ۵ ۵:۵۶ ۷:۱۹ ۱۳:۲۸ ۱۹:۳۷ ۱۹:۵۵ ۰:۴۶ ۶ ۵:۵۴ ۷:۱۷ ۱۳:۲۷ ۱۹:۳۸ ۱۹:۵۶ ...

Read More »

اوقات شرعی گرگان 97

  اوقات شرعی گرگان فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۲۹ ۵:۵۵ ۱۱:۵۹ ۱۸:۰۵ ۱۸:۲۳ ۲۳:۱۶ ۲ ۵:۲۸ ۶:۵۳ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۴ ۰:۱۶ ۳ ۵:۲۶ ۶:۵۲ ۱۲:۵۹ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۵ ۰:۱۶ ۴ ۵:۲۵ ۶:۵۰ ۱۲:۵۸ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۶ ۰:۱۵ ۵ ۵:۲۳ ۶:۴۹ ۱۲:۵۸ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۷ ۰:۱۵ ۶ ۵:۲۱ ۶:۴۷ ۱۲:۵۸ ۱۹:۰۹ ۱۹:۲۸ ...

Read More »

اوقات شرعی همدان 97

  اوقات شرعی همدان ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۵۶ ۶:۱۸ ۱۲:۲۳ ۱۸:۲۸ ۱۸:۴۶ ۲۳:۴۱ ۲ ۵:۵۴ ۷:۱۷ ۱۳:۲۳ ۱۹:۲۹ ۱۹:۴۷ ۰:۴۱ ۳ ۵:۵۳ ۷:۱۶ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۸ ۰:۴۱ ۴ ۵:۵۱ ۷:۱۴ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۱ ۱۹:۴۹ ۰:۴۰ ۵ ۵:۵۰ ۷:۱۳ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۲ ۱۹:۴۹ ۰:۴۰ ۶ ۵:۴۸ ۷:۱۱ ۱۳:۲۲ ۱۹:۳۲ ۱۹:۵۰ ۰:۳۹ ...

Read More »

اوقات شرعی یاسوج 97

  روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۷ ۶:۰۶ ۱۲:۱۱ ۱۸:۱۶ ۱۸:۳۳ ۲۳:۳۱ ۲ ۵:۴۶ ۷:۰۵ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۳ ۰:۳۱ ۳ ۵:۴۵ ۷:۰۴ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۴ ۰:۳۰ ۴ ۵:۴۳ ۷:۰۳ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۵ ۰:۳۰ ۵ ۵:۴۲ ۷:۰۱ ۱۳:۱۰ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۵ ۰:۳۰ ۶ ۵:۴۱ ۷:۰۰ ۱۳:۰۹ ۱۹:۱۹ ۱۹:۳۶ ۰:۲۹ ۷ ۵:۳۹ ۶:۵۹ ۱۳:۰۹ ...

Read More »

اوقات شرعی کرمان 97

  روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۲۶ ۵:۴۴ ۱۱:۴۹ ۱۷:۵۴ ۱۸:۱۱ ۲۳:۰۹ ۲ ۵:۲۵ ۶:۴۳ ۱۲:۴۹ ۱۸:۵۴ ۱۹:۱۱ ۰:۰۹ ۳ ۵:۲۳ ۶:۴۲ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۵ ۱۹:۱۲ ۰:۰۸ ۴ ۵:۲۲ ۶:۴۱ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۳ ۰:۰۸ ۵ ۵:۲۱ ۶:۴۰ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۳ ۰:۰۸ ۶ ۵:۱۹ ۶:۳۸ ۱۲:۴۷ ۱۸:۵۷ ۱۹:۱۴ ۰:۰۷ ۷ ۵:۱۸ ۶:۳۷ ۱۲:۴۷ ...

Read More »

اوقات شرعی قم 97

  اوقات شرعی قم فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۶ ۶:۰۹ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۹ ۱۸:۳۷ ۲۳:۳۲ ۲ ۵:۴۵ ۷:۰۸ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۸ ۰:۳۱ ۳ ۵:۴۳ ۷:۰۶ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۸ ۰:۳۱ ۴ ۵:۴۲ ۷:۰۵ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۱ ۱۹:۳۹ ۰:۳۱ ۵ ۵:۴۰ ۷:۰۳ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۲ ۱۹:۴۰ ۰:۳۰ ۶ ۵:۳۹ ۷:۰۲ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۳ ۱۹:۴۱ ...

Read More »

اوقات شرعی قزوین 97

روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۸ ۶:۱۲ ۱۲:۱۷ ۱۸:۲۳ ۱۸:۴۱ ۲۳:۳۴ ۲ ۵:۴۶ ۷:۱۱ ۱۳:۱۷ ۱۹:۲۳ ۱۹:۴۲ ۰:۳۴ ۳ ۵:۴۵ ۷:۰۹ ۱۳:۱۷ ۱۹:۲۴ ۱۹:۴۳ ۰:۳۴ ۴ ۵:۴۳ ۷:۰۸ ۱۳:۱۶ ۱۹:۲۵ ۱۹:۴۳ ۰:۳۳ ۵ ۵:۴۲ ۷:۰۶ ۱۳:۱۶ ۱۹:۲۶ ۱۹:۴۴ ۰:۳۳ ۶ ۵:۴۰ ۷:۰۵ ۱۳:۱۶ ۱۹:۲۷ ۱۹:۴۵ ۰:۳۳ ۷ ۵:۳۸ ۷:۰۴ ۱۳:۱۵ ۱۹:۲۸ ...

Read More »

اوقات شرعی کرج 97

  اوقات شرعی کرج ۹۷ اوقات شرعی کرج فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۴ ۶:۰۸ ۱۲:۱۳ ۱۸:۱۹ ۱۸:۳۷ ۲۳:۳۱ ۲ ۵:۴۳ ۷:۰۷ ۱۳:۱۳ ۱۹:۱۹ ۱۹:۳۸ ۰:۳۰ ۳ ۵:۴۱ ۷:۰۶ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۸ ۰:۳۰ ۴ ۵:۴۰ ۷:۰۴ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۱ ۱۹:۳۹ ۰:۳۰ ۵ ۵:۳۸ ۷:۰۳ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۲ ۱۹:۴۰ ۰:۲۹ ۶ ۵:۳۷ ...

Read More »

اوقات شرعی شهرکرد 97

  اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی شهرکرد فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۴۹ ۶:۰۹ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۹ ۱۸:۳۶ ۲۳:۳۳ ۲ ۵:۴۷ ۷:۰۸ ۱۳:۱۳ ۱۹:۱۹ ۱۹:۳۷ ۰:۳۳ ۳ ۵:۴۶ ۷:۰۷ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۸ ۰:۳۲ ۴ ۵:۴۵ ۷:۰۵ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۱ ۱۹:۳۸ ۰:۳۲ ۵ ۵:۴۳ ۷:۰۴ ۱۳:۱۲ ۱۹:۲۲ ۱۹:۳۹ ...

Read More »

اوقات شرعی بجنورد 97

  اوقات شرعی امروز اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی بجنورد فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۱۷ ۵:۴۳ ۱۱:۴۸ ۱۷:۵۳ ۱۸:۱۲ ۲۳:۰۴ ۲ ۵:۱۵ ۶:۴۱ ۱۲:۴۸ ۱۸:۵۴ ۱۹:۱۳ ۰:۰۴ ۳ ۵:۱۴ ۶:۴۰ ۱۲:۴۷ ۱۸:۵۵ ۱۹:۱۴ ۰:۰۴ ۴ ۵:۱۲ ۶:۳۸ ۱۲:۴۷ ۱۸:۵۶ ۱۹:۱۵ ۰:۰۳ ۵ ۵:۱۱ ۶:۳۷ ...

Read More »

اوقات شرعی بیرجند 97

ساعت اذان امروز اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی بیرجند فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۱۵ ۵:۳۶ ۱۱:۴۰ ۱۷:۴۵ ۱۸:۰۳ ۲۲:۵۹ ۲ ۵:۱۳ ۶:۳۴ ۱۲:۴۰ ۱۸:۴۶ ۱۹:۰۴ ۲۳:۵۹ ۳ ۵:۱۲ ۶:۳۳ ۱۲:۴۰ ۱۸:۴۷ ۱۹:۰۴ ۲۳:۵۹ ۴ ۵:۱۱ ۶:۳۲ ۱۲:۳۹ ۱۸:۴۸ ۱۹:۰۵ ۲۳:۵۸ ۵ ۵:۰۹ ۶:۳۰ ۱۲:۳۹ ...

Read More »

اوقات شرعی بندر عباس 97

اوقات شرعی امروز اوقات شرعی همه شهر ها و استانها   اوقات شرعی بندر عباس فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۳۲ ۵:۴۸ ۱۱:۵۲ ۱۷:۵۷ ۱۸:۱۳ ۲۳:۱۴ ۲ ۵:۳۰ ۶:۴۷ ۱۲:۵۲ ۱۸:۵۷ ۱۹:۱۴ ۰:۱۳ ۳ ۵:۲۹ ۶:۴۶ ۱۲:۵۱ ۱۸:۵۸ ۱۹:۱۴ ۰:۱۳ ۴ ۵:۲۸ ۶:۴۴ ۱۲:۵۱ ۱۸:۵۸ ۱۹:۱۵ ۰:۱۳ ۵ ۵:۲۷ ...

Read More »

اوقات شرعی بوشهر 97 |زمان اوقات شرعی بوشهر سال 97

  اوقات شرعی همه شهر ها و استانها   اوقات شرعی بوشهر فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۵۲ ۶:۰۹ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۹ ۱۸:۳۵ ۲۳:۳۵ ۲ ۵:۵۱ ۷:۰۸ ۱۳:۱۳ ۱۹:۱۹ ۱۹:۳۶ ۰:۳۴ ۳ ۵:۴۹ ۷:۰۷ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۶ ۰:۳۴ ۴ ۵:۴۸ ۷:۰۶ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۳۷ ۰:۳۴ ۵ ۵:۴۷ ۷:۰۵ ۱۳:۱۳ ۱۹:۲۱ ...

Read More »

اوقات شرعی تبریز 97

  اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی تبریز فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۵:۰۰ ۶:۲۷ ۱۲:۳۲ ۱۸:۳۸ ۱۸:۵۶ ۲۳:۴۸ ۲ ۵:۵۹ ۷:۲۵ ۱۳:۳۲ ۱۹:۳۹ ۱۹:۵۷ ۰:۴۸ ۳ ۵:۵۷ ۷:۲۴ ۱۳:۳۱ ۱۹:۳۹ ۱۹:۵۸ ۰:۴۷ ۴ ۵:۵۵ ۷:۲۲ ۱۳:۳۱ ۱۹:۴۰ ۱۹:۵۹ ۰:۴۷ ۵ ۵:۵۴ ۷:۲۱ ۱۳:۳۱ ۱۹:۴۱ ۲۰:۰۰ ...

Read More »

جدول اوقات شرعی به افق خرم آباد97

اوقات شرعی خرم آباد رمضان ۹۷ اوقات شرعی همه شهر ها و استانها اوقات شرعی تبریز فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۵۸ ۶:۱۹ ۱۲:۲۴ ۱۸:۲۹ ۱۸:۴۶ ۲۳:۴۲ ۲ ۵:۵۶ ۷:۱۸ ۱۳:۲۳ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۷ ۰:۴۲ ۳ ۵:۵۵ ۷:۱۶ ۱۳:۲۳ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۸ ۰:۴۲ ۴ ۵:۵۳ ۷:۱۵ ۱۳:۲۳ ۱۹:۳۱ ۱۹:۴۹ ۰:۴۱ ۵ ...

Read More »

اوقات شرعی زاهدان 97

اوقات شرعی زاهدان رمضان ۹۷ اوقات شرعی همه شهر ها و استانها   اوقات شرعی زاهدان فروردین ۹۷ روز اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ ۴:۱۱ ۵:۲۹ ۱۱:۳۴ ۱۷:۳۸ ۱۷:۵۵ ۲۲:۵۴ ۲ ۵:۱۰ ۶:۲۸ ۱۲:۳۳ ۱۸:۳۹ ۱۸:۵۶ ۲۳:۵۴ ۳ ۵:۰۹ ۶:۲۷ ۱۲:۳۳ ۱۸:۴۰ ۱۸:۵۷ ۲۳:۵۴ ۴ ۵:۰۸ ۶:۲۶ ۱۲:۳۳ ۱۸:۴۰ ۱۸:۵۷ ۲۳:۵۳ ۵ ...

Read More »

اوقات شرعی زنجان 97

اذان صبح زنجان ساعت چنده اوقات شرعی همه شهر ها و استانها   اوقات شرعی زنجان فروردین ۹۷ روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب ۱ سه شنبه ۴:۵۳ ۶:۱۸ ۱۲:۲۳ ۱۸:۲۹ ۱۸:۴۷ ۲۳:۴۰ ۲ چهار شنبه ۵:۵۲ ۷:۱۷ ۱۳:۲۳ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۸ ۰:۴۰ ۳ پنج شنبه ۵:۵۰ ۷:۱۵ ۱۳:۲۳ ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۹ ۰:۴۰ ...

Read More »

اوقات شرعی رشت 97

  اوقات شرعی به افق رشت اوقات شرعی همه شهر ها و استانها   اوقات شرعی رشت فروردین ۹۷ روزهای ماه فروردین اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی ۱ ۴:۴۸ ۶:۱۴ ۱۲:۱۹ ۱۸:۲۴ ۱۸:۴۳ ۲۳:۳۵ ۲ ۵:۴۷ ۷:۱۲ ۱۳:۱۹ ۱۹:۲۵ ۱۹:۴۴ ۰:۳۵ ۳ ۵:۴۵ ۷:۱۱ ۱۳:۱۸ ۱۹:۲۶ ۱۹:۴۵ ۰:۳۵ ۴ ۵:۴۳ ۷:۰۹ ۱۳:۱۸ ...

Read More »

آیا هر توبه‌ای قبول می‌شود؟

آیا هر توبه‌ای قبول می‌شود؟ توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت است , مذهبی  ولَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ ۚ أُولَـٰئِکَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا ﴿نساء/١٨﴾ و توبه کسانى که پیوسته گناه مى‌کنند تا چون مرگ یکیشان فرا رسد، گوید: اینک توبه کردم، پذیرفته ...

Read More »

فضیلت نماز شب از نظر علما

فضیلت نماز شب از نظر علما سفارش به نماز از قدیم الایام بسیار بوده مخصوصا تاکید بسیار به نماز شب و دعا در نیمه شب شده است. در این مقاله قصد داریم نظر علما و بزرگان دین را درباره نماز شب و چگونگی انجام آن بدانیم. با ما همراه باشید. فضیلت نماز شب از نظر علما فضیلت نماز شب از ...

Read More »

افزایش رزق و روزی در قرآن و کلام امام علی

افزایش رزق و روزی در قرآن و کلام امام علی   امام علی (علیه السلام) فرمودند: روزى را به وسیله صدقه فرود آورید بر اساس آیات و روایات و احادیث و سخنان بزرگان دینی ، مهمترین زمینه هایی که موجب افزایش رزق و روزی می شود موارد زیر است : ۱- اهمیت دادن به نماز ، مخصوصاً نماز اول وقت ...

Read More »

ختم سوره حمد جهت بر آورده شدن حاجت

ختم سوره حمد جهت بر آورده شدن حاجت   ختم سوره حمد .قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با معرفت تلاوت کنیم حتما اثرات آن را خواهیم دید. لذا در اثرات سوره های قرآن اثرات عجبیبی ذکر شده که هر کدام یک معجزه ای می باشند. اما در سوره های ...

Read More »

چه کسانی از شفاعت ائمه محرومند

چه کسانی از شفاعت ائمه محرومند اولین چیزی که در روز قیامت از ما می‌پرسند، نماز است پیامبر اسلام (ص) فرمودند: محرومیت از شفاعت ائمه اطهار , نماز میزان است؛ هرکس آن را کامل کند پاداش کامل می برد. آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می‌گوید: اولین چیزی که در روز قیامت از ما می‌پرسند، نماز است. ...

Read More »

کلید استجابت دعا

کلید استجابت دعا دعا سیستم خاصی دارد که اگر، هر کس در آن قرار گرفته و دعا کند به اجابت خواهد رسید شاه کلید استجابت دعاها را بدانید : در سیستم دعا، کسی که باور و ایمان قوی نسبت به قدرت نامحدود الهی داشته باشد و با تمام نیاز و تضرع، خود را به او وصل کند، همان وقت که ...

Read More »

نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود

نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟ این نماز از قیام، نیت نماز احتیاط، تکبیر، خواندن سوره حمد به‌تنهایی، رکوع، دو سجده، تشهد و سلام تشکیل شده است. نماز احتیاط اذان، اقامه، سوره و قنوت ندارد.موارد خواندن نماز احتیاط و نحوه خواندن آن و اینکه باید بلند خوانده شود یا آهسته ...

Read More »

دعاهای مجرب برای پولدار شدن

دعاهای مجرب برای پولدار شدن دعا برای خریدن ماشین ‍ ذکر ختم اذا وقعه از موارد تجربه شده و مفید ختم «اذا وقعه» است که از امام سجاد علیه‌السلام روایت شده.مرحوم کشمیری فرمود: روزی از استادم مرحوم قاضی، کیمیا خواستم، گفت فردا بیا. روز بعد که پیش او رفتم، گفت این ذکر را زیاد بگو که خود کیمیاست. از حضرت ...

Read More »

دعا برای جلب محبت دیگران | دعای محبت

دعا برای جلب محبت دیگران | دعای محبت دعا برای جلب محبت دیگران | دعای محبت هر کس هفت روزر، روزی ۲۵ مرتبه صبح و ۲۵ مرتبه عصر دعای زیر را بخواند، در جلب محبت دیگران اثر عظیم دارد. «بسم الله الرحمن الرحیم سخرلی فلان ابن فلان الحمدلله رب العالمین یا رقیب سخرلی قلبه الرحمان الرحیم یا ودود سخرلی فلان ...

Read More »

سوره استجابت دعای ازدواج سریع

سوره استجابت دعای ازدواج سریع دعای ازدواج سریع سوره مبارکه ی طه،بیستمین سوره قرآن است که مکی و ۱۳۵ آیه دارد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: “هر کس این سوره را بنویسد و در پارچه سبزی قرار دهد و به خواستگاری برود،خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده خواهدشد”. سوره مبارکه ی طه،بیستمین ...

Read More »

آداب و احکام حج تمتع

[ad_1] :   حج واجب یا حج تمتع یکی از مهم‌ترین فروع دین اسلام است احرام حج در هر جای شهر مکه صحیح است، گرچه در خانه هائی باشد که تازه ساخته شده و جزء شهر است البته مستحب است در مقام ابراهیم و یا حجر اسماعیل محرم شود. حج اکبر،حج واجب یا حج تمتع یکی از مهم‌ترین فروع دین ...

Read More »

آیا وضو گرفتن خانم‌ها با آقایان فرق دارد؟

[ad_1] :   احکام وضو گرفتن روش صحیح وضو گرفتن و تفاوت وضو گرفتن خانم‌ها و آقایان را در این گزارش بخوانید. آیا وضو گرفتن خانم‌ها با آقایان فرق دارد؟ روش صحیح وضو گرفتن چیست؟ برای درست وضو گرفتن چه ترتیبی را باید رعایت کرد؟ آن دسته از کسانی که در وضو گرفتن مشکل دارند یا روش صحیح وضو گرفتن ...

Read More »

متن و ترجمه سوره قیامت | فضیلت و خواص سوره قیامت

[ad_1] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَهِ ﴿۱﴾ سوگند به روز قیامت (۱) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَهِ ﴿۲﴾ و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است (۲) أَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿۳﴾ آیا انسان مى ‏پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد (۳) بَلَى ...

Read More »

علت تأخیر یا عدم استجابت دعا چیست؟

[ad_1] :   ۶ نکته مهم درباره تأخیر یا عدم استجابت دعا  خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و خیر و خوشبختی مؤمنان را می‌خواهد، از این رو اگر خواسته آنان به ضررشان است، اما آنان به جهت عدم اطلاع از باطن امور از خداوند آن را می‌خواهند، اجابت نمی‌کند. علت تأخیر یا عدم استجابت دعا چیست؟چند نکته مهم که ...

Read More »

چرا این قدر گره در کارهایمان می افتد؟

:   گره‌های زندگی از کجا شروع می‌شوند! زندگی بافتن یک قالی است نه هر آن نقش و نگاری که خودت میخواهی، نقشه از پیش مشخص شده است تو در این بین فقط می بافی، نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی بافته ات را نخرند. یکی از زیبایی هایی که در هنر به زیبایی خود نمایی ...

Read More »

کلیدهای استجابت دعا | بهترین ذکر برای استجابت دعا

:   از جمله آداب دعا به یاد آوردن نعمت های خداست بر اساس آموزه های روایی و قرآنی هدف از خلقت انسان عبودیت و بندگی حق تعالی معرفی شده است: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ»[ذاریات، آیه ۵۶] از طرفی مغز عبادت و بندگی نیز دعا کردن معرفی شدن است: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَه؛[۱] دعا مغز عبادت است» ...

Read More »

مبلغ فطریه و کفاره سال ۹۶

    *رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حداقل فطریه برای هر نفر ۷۰۰۰ تومان (بر اساس قوت غالب گندم) است. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در استفتائی درباره پرداخت زکات فطره قبل از حلول ماه شوال که با موضوع «با توجه به امکان پرداخت زکات فطره از طریق درگاه پرداخت اینترنتی وجوهات شرعی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ...

Read More »

فضیلت نماز شب در کلام ائمه اطهار (ع)

: امام صادق (ع): نماز شب سبب اداء شدن قرض و دین می شود   فضیلت نماز شب در کلام ائمه اطهار (ع) قال رسول الله – صلی الله علیه و آله- : صلاه الّلیلِ سلاحٌ علی ا لأعداءِ.رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: نماز شب سلاحی در برابر دشمنان است.«بحار الانوار، ج۸۷، ص۱۶۱»    قال ...

Read More »

زندگینامه مسلم بن عقیل(ع)

: مسلم بن عقیل، فرزندعقیل بن ابی‌طالب پسر عموی امام حسین(ع) است   مسلم بن عقیلمسلم بن عقیل بن ابی طالب (شهادت: ۶۰ق.)، فرزندعقیل بن ابی‌طالب پسر عموی امام حسین(ع) و سفیر او در کوفه هنگام قیام عاشورا. مسلم، به نمایندگی از امام حسین(ع) به کوفه رفت تا اوضاع آنجا را به امام گزارش کند که اگر کوفیان در دعوت ...

Read More »

احادیثی راجع به پاکیزگى

: احادیثی راجع به پاکیزگى   حدیث (۱) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : إِنَّ اللّه  تَعالى جَمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ، سَخىٌّ یُحِبُّ السَّخاءَ، نَظیفٌ یُحِبُّ النَّظافَهَ؛     خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد.  نهج الفصاحه ص۲۹۳ ، ح ۶۹۰ حدیث (۲) رسول اکرم صلى الله ...

Read More »

خوش صداترین پیامبر الهی را بشناسید

: حضرت داود (ع) یکی از پیامبران بنی اسراییل است که در بیت اللحم متولد شده است   حضرت داود (ع) یکی از پیامبران بنی اسراییل است که در بیت اللحم متولد شده و در ابتدای جوانی شبانی کرده و به خاطر شجاعت، دانایی و صدای خوبی که داشت شهرت یافت. زیبایی، معجزه صحبت کردن با حیوانات، داشتن مهارت در ...

Read More »

احادیث آداب معاشرت

: معاشرت ورفت وآمد با خویشاوندان، حساب روز قیامت را بر انسان آسان می کند    رسول خدا (ص) فرمود : دانا ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند وخوارترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند .(بحار الانوار۷۵/۵۲ ) امیر المومنین (ع)از رسول خدا (ص)نقل می کند که فرمود: سرآغاز عقل وخردمندی بعد از ایمان ...

Read More »

گناهان کبیره

: گُناهان کَبیره گناهانی هستند که از گناهان عادی بزرگتر و متفاوت هستند    گُناهان کَبیره در تعالیم دینی اسلامی گناهانی هستند که از گناهان عادی بزرگتر و متفاوت هستند و در قرآن و روایات امامان شیعه بر مرتکبین آنها وعده آتش دوزخ داده شده‌است. در شماره و تعداد گناهان کبیره بین مذاهب مختلف اسلامی(شیعه و سنی) اختلاف است. بعضی ...

Read More »

واکنش خلفا درباره قبر مخفی حضرت فاطمه

: واکنش خلفا درباره قبر مخفی حضرت فاطمه   واکنش خلفا درباره قبر مخفی حضرت فاطمه (س) چه بود؟ دست اندرکاران امر (ابوبکر و عمر) از این ماجرا با خبر شده و به زنان سوگوار گفتند: آیا کسی در میان شما هست که این قبرها را نبش کرده تا بدن فاطمه (س) را بیابد و ما بر او نماز گزاریم ...

Read More »

احادیثی در مورد «عمل صالح»

: احادیثی در مورد «عمل صالح»    حدیث (۱) امام رضا علیه السلام: لا تدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا على حب آل محمد (ع)  و لا تدعوا حب آل محمد (ع) و التسلیم لأمرهم اتکالا على العباده فإنه لا یقبل أحدهما دون الآخرمبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد (ص) رها کنید، مبادا دوستى آل محمد ...

Read More »

القاب امام رضا

: القاب امام رضا (ع)   القاب مشهور امام رضا(ع) ازکجا آمده اند؟ دربین امامان معصوم ما، هیچ کدام به اندازه امام علی (ع) اسامی ولقب های متعدد ومتنوع ندارد. بعد از ایشان اما رتبه دوم برای امام رضا(ع) است که شاید به علت ماجرای ولایتعهدی وشاید به خاطر حضور دربین ایرانیان ، صاحب القاب و عناوین متعدد است، از ...

Read More »

احادیث عیادت بیمار

: احادیث عیادت بیمار   اسلام پس از آنکه عیادت از مریض را از حقوق واجب مسلمانان نسبت به یکدیگر شمرده و آن را وظیفه الهی – انسانی دانسته، جهت ایجاد انگیزه و تشویق مؤمنین به این کار، با بیان پاداشهای اخروی، عیادت کنندگان را به این فریضه مهم فرا می خواند  در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه ...

Read More »

اهمیت نماز جمعه

: نماز جمعه یک عبادت بزرگ دسته جمعى است   صدای کوبیدن طبل و دائره و سازهای طرب انگیز به گوش نمازگزاران رسید؛ این صدایی بود که کاروانی از تجار مدینه برای اعلام ورود خود و جلب توجه مردم به سمت خود، به راه انداخته بودند. عده ای از مردم صف های نماز را رها کردند و با وجود اینکه ...

Read More »

دلیل عدم ازدواج مجدد حضرت علی در زمان حیات حضرت زهرا (س) چه بود ؟

: تا زمانی که حضرت فاطمه (س) زنده بود خداوند متعال زنان دیگر را برای علی (ع) حرام کرده بود   چرا حضرت علی علیه السلام در زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها در قید حیات بود؛ همسر دیگری اختیار نکردند؟ پاسخبه چند دلیل حضرت علی علیه السّلام تا حضرت فاطمه علیها السّلام در قید حیات بودند، همسر دیگری اختیار ...

Read More »

سخنان بزرگان دین در مورد سفر

: سخنان بزرگان در مورد سفر   * با کسى که در تو فضیلتى نسبت به خود نمى‌بیند و همچنین تو نیز در او فضیلتى نسبت به خود نمى‌بینى، هرگز در سفر همراهى نکن ( حضرت علی (ع)). * هرگاه معاشرت مى‌کنى با مثل خودت معاشرت کن و مبادا با کسى معاشرت کنى که عهده‌دار مخارج تو باشد، زیرا این ...

Read More »

دلهره های آخرالزمانی !

: آخرالزمان دورانی است سراسر غفلت از خدا   خداوند به مسلمانان هشدار می دهد که مبادا پس از وفات پیامبر به دوران جاهلیت خود بازگردند. مسئله ای که در تمام امت های گذشته رخ داده است. مثلاً حضرت ابراهیم(علیه السلام) برای ترویج یکتاپرستی و برچیدن بت پرستی مبعوث شد، خانه خدا را به عنوان مرکز توحید تجدید بنا کرد؛ ...

Read More »