خانه / وکیل پرسش پاسخ / نظرات مشورتی

نظرات مشورتی

نظریات مشورتی کیفری

نظریات مشورتی در امور کیفری سؤال نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ...

ادامه مطلب

انواع نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

انواع نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه سوال: در ماده 64 قانون مجازات مصوب 1392 یكی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاكی اعلام نموده است و در مواد 65 و 66 قانون مجازات مصوب 1392 مقنن بیان داشته است كه دادگاه در موارد تا سه ماه حبس ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی :جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

نظریه مشورتی :جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت سؤال :۱ـ با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟ ۲ـ فردی در شهر الف به ...

ادامه مطلب

انواع نظریه مشورتی

انواع نظریه مشورتی آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟   نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۹۰۲/۹۳/۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا مستخدمین ...

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی و ابلاغ رای ورشکستگی

نحوه رسیدگی و ابلاغ رای ورشکستگی رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی انتقال سفته پس از واخواست

نظریه مشورتی در مورد انتقال سفته پس از واخواست ۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است ...

ادامه مطلب

آیا با پذیرش اعسار در مهریه ممنوع الخروجی رفع می شود

آیا با پذیرش اعسار در مهریه ممنوع الخروجی رفع می شود   شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟ نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره ...

ادامه مطلب

نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه   شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟ شماره۲۷۴۶/۹۳/۷ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال:شخصی در ...

ادامه مطلب

انواع نظریه مشورتی کیفری و حقوقی

انواع نظریه مشورتی کیفری و حقوقی آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟ ...

ادامه مطلب

آیا حواله های موسسات مالی شامل ظهرنویسی می شود؟

آیا حواله های موسسات مالی شامل ظهرنویسی می شود؟ آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است) نظریه ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص تعلیف غیر مجاز دام

نظریه مشورتی در خصوص تعلیف غیر مجاز دام اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به ...

ادامه مطلب

آیا کلانتری مجاز به بازداشت متهم در جرائم مشهود است

آیا کلانتری مجاز به بازداشت متهم در جرائم مشهود است سؤال : ۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی در امور کیفری

نظرات مشورتی در امور کیفری با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد .. شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۶۸ شماره ...

ادامه مطلب

آیا می توان اموال قاچاق را به عنوان مال محکوم علیه معرفی کرد

آیا می توان اموال قاچاق را به عنوان مال محکوم علیه معرفی کرد سوال :آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­ علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­ های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ...

ادامه مطلب

انواع نظریه مشورتی حقوقی

انواع نظریه مشورتی حقوقی نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف ...

ادامه مطلب

آیا می شود تمام حقوق کارمند را بابت نفقه کسر کرد

آیا می شود تمام حقوق کارمند را بابت نفقه کسر کرد سؤال: ۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی توقیف مال شخص ثالث

نظریه مشورتی توقیف مال شخص ثالث   اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر كرده كه اهم آنها به شرح زیر است گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در مورد سر رسید چک

نظریه مشورتی در مورد سر رسید چک اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی­مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می­باشد، آیا ...

ادامه مطلب

آیا بدگویی شفاهی نشر اکاذیب حساب می شود

آیا بدگویی شفاهی نشر اکاذیب حساب می شود اظهار شفاهی مشمول عنوان «نشر اکاذیب» نیست اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار اکاذیب به صورت شفاهی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی جرم است یا خیر تاکید کرد که در رابطه ...

ادامه مطلب

حضانت بچه های بالغ بر عهده کدام یک از والدین است

حضانت بچه های بالغ بر عهده کدام یک از والدین است سؤال :درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­ اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­ باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به ...

ادامه مطلب

آیا بعد از فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می شود

آیا بعد از فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می شود سوال :آیا درصورت فوت وثیقه­ گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه­ گذار) قرار تأمین ملغی­ الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث ...

ادامه مطلب

آیا بعد از قسطی شدن بدهی خسارت تاخیر تادیه باید پرداخت شود

آیا بعد از قسطی شدن بدهی خسارت تاخیر تادیه باید پرداخت شود   سؤال احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده ...

ادامه مطلب

آیا زنی که رابطه نامشروع داشته می توان طلاق داد

آیا زنی که رابطه نامشروع داشته می توان طلاق داد   سؤال : اگر زنی را به جرم رابطه نامشروع با مرد غریبه دستگیر کنند و آن زن بابت آن به شلاق و جریمه محکوم شود آیا مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی به زن تعلق می گیرد یا خیر ...

ادامه مطلب

آیا دعوای فسخ اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است

آیا دعوای فسخ اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است سؤال: با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد « رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا می‌باشد» آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به ...

ادامه مطلب

حضانت فرزند مشترک پس از قتل مادر بر عهده چه کسی خواهد بود

حضانت فرزند مشترک پس از قتل مادر بر عهده چه کسی خواهد بود ۱سوال :. الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می‌رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می‌شود. برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می‌نمایند. اعلام فرمائید ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص تخفیف مجازات

نظریه مشورتی در خصوص تخفیف مجازات   1586/7 شماره پرونده1076-1/168-91 سوال- آیا با توجه به اینکه قبلا دادگاه با اعمال ماده 277 موافقت ننموده است درحال حاضر می تواند با درخواست تخفیف موافقت بنماید یا خیر(علیرغم اینکه قبلا دراین خصوص اظهارنظر نموده و با تخفیف مجازات مخالفت نموده است. پاسخ- ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص پرداخت بدهی از ماترک

نظریه مشورتی در خصوص پرداخت بدهی از ماترک   شماره پرونده1013-1/127-91/شخصی محکوم به پرداخت دیه در حق شخص دیگری می شود محکوم علیه فوت و ماترکی جزء دیه از اشخاص دیگری ندارد محکوم له تقاضای وصول دیه از ورثه متوفی می نماید رای در این خصوص صادر و وراث محکوم ...

ادامه مطلب

انواع نظریه مشورتی خانواده

انواع نظریه مشورتی خانواده   سؤال:۱- برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در مورد سند مفروض

نظریه مشورتی در مورد سند مفروض ۱– آیا آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به رای بدون حضور وکیل

نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به رای بدون حضور وکیل سؤال ـ در مواردی كه وكیل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد و موكل شخصاً یا بوسیله وكیل دیگر اقدام به‌تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی عسر و حرج در ازدواج موقت

نظریه مشورتی عسر و حرج در ازدواج موقت   سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟ نظریه شماره ...

ادامه مطلب

اگر مرد از انجام وظایف زناشویی خوداری کند نشوز می شود یا خیر

نظریه مشورتی عدم انجام وظایف زناشویی سوال : آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سرباز زند دادگاه می تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر ؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟ نظریه اداره حقوقی شماره 7-2869 مورخ 8/5/77 نظریه اداره حقوقی در ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی تقاضای طلاق به عدم پرداخت نفقه

نظریه مشورتی تقاضای طلاق به عدم پرداخت نفقه سوال : آیا زن ناشزه می تواند به استنناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق نماید و آیا چنین تقاضای می تواند موجه باشد؟ نظریه مشورتی اداره حقوقی قبول تقاضای طلاق مطابق ماده 1129 قانون مدنی از ناحیه زوجه متفرع بر استحقاق ...

ادامه مطلب

نظریه‌ مشورتی اداره کل امورحقوقی در خصوص تکرار جرم

نظریه‌ مشورتی اداره کل امورحقوقی در خصوص تکرار جرم سؤال: با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا ...

ادامه مطلب

رسیدگی به جرائم اطفال طبق قانون مجازات جدید

رسیدگی به جرائم اطفال طبق قانون مجازات جدید سوال:مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است سوال:مطابق ماده ۲۲۰ ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی حاضر نشدن زوج برای اجرای صیغه طلاق

نظریه مشورتی حاضر نشدن زوج برای اجرای صیغه طلاق سوال: در صورتیکه بعد از صدور حکم طلاق ،زوج (شوهر)حاضر به اجراء حکم طلاق نباشد چه باید کرد؟ نظریه مشورتی شماره 1881 صفحه 372 با توجه به ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 و استفاده از مواد 14 ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی وکالت بلاعزل

نظرات مشورتی وکالت بلاعزل وکالت بلا عزل :سوال : اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلا عزل نماید آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه   نظریه مشورتی شماره 3277 پاسخ :بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام امور وکالت به وسیله ...

ادامه مطلب

جلوگیری از اشتغال زن به عنوان کارمند دولت

جلوگیری از اشتغال زن به عنوان کارمند دولت سوال:مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از گذشت مدتی از وقوع ازدواج می تواند مانع از اشتغال وی به آن شغل شود یا ...

ادامه مطلب

مشخص نبودن تقدم و تاخر فوت در حادثه رانندگی

مشخص نبودن تقدم و تاخر فوت در حادثه رانندگی سوال: زن و شوهری در اثر سانحه تصادف رانندگی فوت می نمایند و تاریخ فوت تقدم و تاخر آنها معلوم نیست، آیا از هم ارث می برند یا خیر   نظریه مشورتی شماره 3086-1/6/1361 پاسخ کلی : “طبق نص ماده 873 ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی اعتراض ثالث

نظرات مشورتی اعتراض ثالث   سوال:خواسته دعوایی که کمتر از دویست هزار ریال تعیین و حکم قطعی در مورد آن صادر شده باشد ، و ثالثی بر آن اعتراض نموده و بهای خواسته را هم بیش از دویست هزار ریال تعیین نموده است ، دادگاه اعتراض ثالث را محکوم به ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی – ابلاغ دادخواست در زندان

نظرات مشورتی ابلاغ دادخواست در زندان سوال: چنانچه دادخواست در زندان به خوانده ابلاغ شود و بعدا زندانی آزاد و به خارج از کشور عزیمت نماید و نشانی او معلوم نباشد آیا سایر اوراق به نشانی زندان طبق ماده 108 ق ا د م صحیح و قانونی است یا خیر ...

ادامه مطلب

نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست

نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست پاسخ : اگر دعوی در دادگاه های ایران مطرح گردد باید براب ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به وسیله درج در آگهی مطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی نمود و اگر دعوی در محاکم ...

ادامه مطلب

خرین نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آخرین نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال- موضوع: تقاضای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از موجرین پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد اجاره یک قطعه باغ که موجرین آن چند نفرمالک مشاعی می باشند پس از پایان مدت قرارداد اجاره آیا یکی ازمالکین مشاعی به عنوان ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده

نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس

نظریه مشورتی دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس   سوال: در دعوی مطالبه وجه چک هرگاه برای برای مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت مینماید و گواهی عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قید میگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی – شهادت شهود در سفارت

نظرات مشورتی – شهادت شهود در سفارت سوال :نظر به اینکه در یک پرونده حقوقی خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودی که خارج از کشور می باشند استناء نموده­اند و علیرغم ارسال اخطاریه برای شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند حال با توجه به مراتب اولا: چنانچه ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی – هزینه اجرایی مهریه

نظرات مشورتی – هزینه اجرایی مهریه سؤال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رأی تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و محكوم‌علیه در فرجه قانونی ده روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت پرداخت پیش قسط ...

ادامه مطلب

نظرات مشورتی – کمیسیون ماده100

نظرات مشورتی – کمیسیون ماده100 سوال :بعد از صدور رأی جریمه قطعی برای تخلفات ساختمانی از سوی اعضای کمیسیون های ماده 100 و قبل از اجرای رأی صادره در برخی موارد مالکین املاک فوق اقدام به تغییر حالت بناها از لحاظ نوع استفاده مانند تبدیل پیلوت بنای مازاد جریمه شده ...

ادامه مطلب

آیا زندان را می توان محل اقامت خوانده دانست

آیا زندان را می توان محل اقامت خوانده دانست در صورتی که خواهان آدرس خوانده را زندان مستقر در حوزه قضایی دادگاه دیگری معرفی کند آیا زندان را می توان محل اقامت یا محل سکونت موقت تلقی کرد و قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاهی که زندان در آن ...

ادامه مطلب

نحوه مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی

نحوه مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرسش:نظر به این که اولاً بر اساس ماده 2 آئین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی (موضوع ماده 13 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387)، صندوق تأمین خسارت های بدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است. ثانیاً مرکزیت ...

ادامه مطلب