از قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری بیشتر بدانید

از قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری بیشتر بدانید قوانین کیفری:قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند كه با عنوان طرح یك فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند با تصویب ...

Read More »

رای ابطال‌ رأی‌ كمیسیون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمین‌ شهری

رای ابطال‌ رأی‌ كمیسیون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمین‌ شهری گردشكار: خواهان‌ آقای‌ مرتضی‌ دادخواستی‌ به‌ طرفیت‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازی‌ بخواست‌ابطال‌ رأی‌ شماره‌ 2968 كمیسیون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمین‌ شهری‌ داده‌ است‌ و اعلام‌ نموده‌زمین‌ مذكور قبلاً در آن‌ كشاورزی‌ می‌نموده‌ و… تجدیدنظرخواه‌: سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازی‌ استان‌ …….تجدیدنظرخوانده‌: مرتضی‌ – با وكالت‌ احمد   گردشكار: خواهان‌ آقای‌ مرتضی‌ دادخواستی‌ ...

Read More »

سرپرستی اموال قاچاق و بلا صاحب

سرپرستی اموال قاچاق و بلا صاحب رئیس قوه قضائیه آخرین بخشنامه دوران 10 ساله مدیریت خود را صادر كرد…ایران خبر نوشت: در این بخشنامه بر صلاحیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سرپرستی اموال قاچاق تاكید شده است با اصلاح اخیر آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن برای برخی سازمان‌ها و ادارات ...

Read More »

بخشنامه درخواست عفو مجرم

بخشنامه درخواست عفو مجرم پیرو بخشنامه شماره 7168 /78 /1 -25 / 7 / 78 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72-126 – 182 -205 -266 و -269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تقویض فرمود ه اند مقرر می گردد در موردی که طبق مواد 72 و 126 و 182 در خواست عفو مجرم ...

Read More »

رسیدگی به پرونده شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی مخالف نظام

رسیدگی به پرونده شبکه‌های ماهواره‌ا‌ی مخالف نظام رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 100/18667/9000 مــورخ 8 تـیــرمـاه 1388 بـه واحدهای قضایی سراسر کشور بر لزوم تشکیل شـعـبـه تـخـصصی برای رسیدگی به پرونده شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام تأکید کرد ‌توسعه کمی و کیفی روز افزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است، ازاین‌رو مقتضی ...

Read More »

با آیین نامه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آشنا شوید

با آیین نامه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آشنا شوید ماده1ـ كمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كمیـسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی كه در این آئین‌نامه « كمیسیون» نامیده می‌شود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت ...

Read More »

از مجازات ربا خواری بیشتر بدانید

از مجازات ربا خواری بیشتر بدانید   ربا دهنده و گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می‌شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم ...

Read More »

از عفو یا قصاص قاتل در جرائم بیشتر بدانید

از عفو یا قصاص قاتل در جرائم بیشتر بدانید   دیه‌ای که قاتل باید بپردازد به چه میزان است؟پاسخ: گر چه دیه کامل معادل بهای یکصد شتر(نرخ سال 1387 چهل میلیون تومان است) ولی اولیای دم و قاتل می‌توانند به مقدار دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند. پرسش: آیا با رضایت اولیای دم و گذشت آنان ...

Read More »

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ...

Read More »

رای وحدت رویه تصرف عدوانی شماره 1999

رای وحدت رویه تصرف عدوانی شماره 1999 رأی وحدت رویه شماره 1999 مورخ 25/9/1332 چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذكری از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احكام شامل مورد نیست و از روح قانون مذكور ...

Read More »

رای وحدت رویه در خصوص اعدام

رای وحدت رویه در خصوص اعدام بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. اشاره: جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص رسیدگی به آرای مختلف شعب 27 و31 دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از ...

Read More »

رأی شماره 707 قلع وقمع بنا

رأی شماره 707 قلع وقمع بنا چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون مربوطه اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذكور در این ماده ...

Read More »

رای وحدت رویه مرور زمان و موقوفی تعقیب

رای وحدت رویه مرور زمان و موقوفی تعقیب   بر طبق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری جرایمی كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون ...

Read More »

رای وحدت رویه دیه شماره 683

رای وحدت رویه دیه شماره 683 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی كه بر عضو كسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه ...

Read More »

رأی وحدت رویه در خصوص وجه الکفاله شماره 694

رأی وحدت رویه در خصوص وجه الکفاله شماره 694 رأی وحدت رویه شماره 694 دیوانعالی كشور رأی وحدت رویه شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله توسط دادستان رای شماره: 694 – 9/8/1385 رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی كشور نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ...

Read More »

قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه میباشد.

قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه میباشد. رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور. بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها كه از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذكری ازنفقه وحضانت وتمكین و….ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، ...

Read More »

دانستنیهای رای وحدت رویه امتناع زوجه از تمکین

دانستنیهای رای وحدت رویه امتناع زوجه از تمکین چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی ...

Read More »

مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران

مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 27/7/1323 بر طبق ماده (48) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری كه اقامتگاه او در ایران می‌باشد با دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه صغیر در حوزه آن ...

Read More »

رای وحدت رویه رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح

رای وحدت رویه رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح   رأی وحدت رویه شماره 1678 مورخ 23/10/1329 با توجه به این كه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (362) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حكم قرار داده است بنابراین در مواردی كه ...

Read More »

رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج

رای وحدت رویه مصادیق عسروحرج اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است :رای شعبه 30 دیوان عالی كشور (( با توجه به اقرار زوج به این كه قدرت مالی نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن برای او تهیه كند مورد از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی می باشد، مضافا” براین كه در مورد پرونده بند 1 و ...

Read More »

رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر كلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87

رأی وحدت رویه صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره 709 صلاحیت دادگاه کیفری استانبر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌تعیین شد: صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم متعدد.جلسه هیئت عمومی دیوان ‌عالی کشور موضوع پرونده وحدت‌رویه 86/28 به ریاست آیت‌ الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی و با حضور آیت‌ الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و ...

Read More »

رای دیوان عدالت در ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

رای دیوان عدالت در ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات الف – حکم مقرر در ماده 13 قانون مطبوعات متضمن تفویض مسئولیت بررسی صلاحیت متقاضیان امتیاز نشریه و مدیر مسئول آن ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت تقاضا و اعلام رد یا تایید صلاحیت آنان به وزیر ارشاد است . و حسب قسمت آخر ماده مذکور وزارت فرهنگ ...

Read More »