x
سایت وکیل / Tag Archives: دانستنیهای قرارداد

Tag Archives: دانستنیهای قرارداد

برای نوشتن قرارداد كار پروژه ای بخوانید

برای نوشتن قرارداد كار پروژه ای بخوانید این قرارداد بین شركت …………………………. که در این قرارداد كارفرما و خانم / آقای …………………………..فرزند ……………به شماره شناسنامه………..…… صادره …………………….……… متولد……………………………………… به نشانی…كه در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد : به نام خدا این قرارداد بین شركت …………………………. که در این قرارداد ...

ادامه مطلب