سایت وکیل / Tag Archives: دانلود کتاب قانون ازدواج و طلاق

Tag Archives: دانلود کتاب قانون ازدواج و طلاق

قانون ازدواج و طلاق

قانون ازدواج و طلاق فصل اول – درخواستگاری ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می ...

ادامه مطلب